Na osnovu clana 56., a u vezi sa cl. 52.,54. i 81. Zakona o zaštiti potrošaca ( Službeni glasnik RS 62/2014 ) donosi se sledeci:  

P  R  A  V  I  L  N  I  K   o postupku i nacinu rešavanja reklamacija na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu

OPŠTE ODREDBE:

Potrošac je fizicko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ilii drugoj komercijalnoj delatnosti.

Trgovac je pravno ili fizicko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, ukljucujuci i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov racun.

Prodavac je, u smislu odredaba kojima se ureduje zaštita potrošaca u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštiti potrošaca u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošac zakljucio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.

Read more...

UGOVOR O RADU 

Zakljucuje se u 3 primerka, jedan primerak se daje radniku, a druga dva ostaju poslodavcu.

Poslodavac mora da drži original ili kopiju ugovora o radu ( ili drugi ugovor van  radnog odnosa ) u objektu gde zaposleni radi. Time se ukida obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Read more...

Od 31.03.2013 godine počeo je da se primenjuje Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. 

Komercijalne transakcije su ugovorene transakcije izmedju javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno izmedju privrednih subjekata koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pruzanje usluga uz naknadu, u koje su ubrajaju i gradjevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge. Znači, radi se o transakcijama izmedju javnog sektora i privrednih subjekata kao i izmedju privrednih subjekata a cilj je sprečavanje neizmirenja novčanih obaveza u roku.

 

Read more...

Izmene zakona objavljene su u „Službenom glasniku RS“ broj 47 od 29.05.2013. godine. Stupio je na snagu 30.05.2013.godine i od tada se primenjuje. Najvažnije izmene:

1.    Oporezivanje zarada

  • smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%
  • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776,00 dinara na 11.000,00 dinara (ujedno je povećana stopa doprinosa za PIO na teret zaposlenih sa 11% na 13%)
  • uvedena je kategorija lična zarada preduzetnika koja se smatra zaradom u skladu sa ovim zakonom

    Read more...

1.Propisana je mogućnost plaćanja PDV obeveze po naplaćenom potraživanju,

 za izvršen promet dobara i usluga ( tzv. sistem naplate ) za određenu kategoriju obveznika. Ovi poreski obveznici su obavezno mesečni poreski obveznici. Sistem naplate nije obaveza, nego mogućnost. Savet DOO “TRGOSERVIS”-a je zadržati postojeći način obračunavanja PDV, jer su postavljeni određeni uslovi za primenu ovog sistema kao : konačna obaveza da se posle 6 meseci odlaganja PDV plati.

Read more...

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Kontakt

Knjigovodstvena Agencija
TRGO-SERVIS 

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 18
21000 NOVI SAD

Lokacija

Kontakt za pravna lica

Naš tim za pravna lica:
Mila Budić, Sladjana Disić, Olivera Dračanski, Marija Kuzmanović, Duška Perović Cicmil, Sandra Knežević

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Kontakt za preduzetnike

Naš tim za preduzetnike:

Vesna Vukov; Zorica Apić
Sonja Adamović; Mina Šuvak
Marijana Petrović

Tel: 021/557-539; 557-534
Mob: 063/557716 i 063/557370 

Go to top