Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) 4. januara 2024. godine objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u (u nastavku: Korisničko uputstvo), u kojem su, između ostalog, konačno date instrukcije za unos podataka u okviru polja u Pojedinačnoj evidenciji PDV-a i Zbirnoj evidenciji PDV-a.

Objavljene instrukcije za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u Korisničkom uputstvu u potpunosti su u skladu s objašnjenjima koja smo u prethodnom periodu davali.

OBVEZNIK PDV-A NE VRŠI EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A ZA SLUČAJ NEIZDAVANJA ELEKTRONSKE FAKTURE PO OSNOVU PO KOJEM NEMA OBAVEZU DA OBRAČUNA PDV

Obaveza evidentiranja obračuna PDV-a ne postoji u svim slučajevima kada obveznik ne izda elektronsku fakturu u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda kada je nastala poreska obaveza, već samo u slučaju kada obveznik PDV-a nije izdao elektronsku fakturu sa iskazanim iznosom PDV-a, iako je poreska obaveza nastala.

Drugim rečima, u slučaju kada je promet, na primer, osloboden PDV-a u skladu sa članom 24. ili 25. Zakona o PDV-u, obveznik ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a jer to i nije predmet evidentiranja (reč je o transakciji po osnovu koje obveznik ne obračunava PDV).

Po istom principu, u slučaju kada promet nije predmet oporezivanja jer se, na primer, smatra da je, u skladu sa članom 11. ili 12. Zakona o PDV-u, izvršen u inostranstvu, pa se PDV ne obračunava, obveznik PDV-a ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a jer to i nije predmet evidentiranja (reč je o transakciji po osnovu koje obveznik ne obračunava PDV).

Slično, u slučaju kada promet jeste predmet oporezivanja ali je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga u skladu sa članom 10. Zakona o PDV-u, pa obveznik PDV-a koji je izvršio promet ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a nezavisno od toga da li je izdao elektronsku fakturu – jer obavezu obračuna PDV-a ima primalac, koji vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u skladu sa opštim pravilima za poreski period kada je nastala poreska obaveza.

EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A U SEF-U, NOVA PRAVILA

Najvažnije novine u oblasti elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), koje su objavljene krajem oktobra prošle godine, odnose se na: 

  • izvršeno preciziranje i delimično promenjena pravila u pogledu obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: SEF), od kojih se posebno ističe skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – s početkom primene od 1. januara 2024. godine;
  • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara u SEF-u, odnosno tzv. elektronskog evidentiranja prethodnog poreza – s početkom primene za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Počev od poreskog perioda koji počinje od 1. januara 2024. godine, korisnik SEF-a:

  • evidentira obračun PDV-a u Pojedinačnoj ili Zbirnoj evidenciji PDV-a u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u skladu sa opštim (nepromenjenim) pravilima;
  • koriguje obračun PDV-a ako nakon isteka roka iz prethodnog stava dođe do promene koja ima uticaja na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Rok za predaju poreske prijave i Obrasca POPDV u skladu sa propisima o PDV-u ostao je nepromenjen – 15 dana od isteka poreskog perioda za obveznike PDV-a.

Kao što smo naveli, najvažnija izmena u vezi s obavezom elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u odnosi se na skraćenje roka za evidentiranja. U skladu s izmenjenim odredbama, evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u vrši se za poreski period, u skladu sa Zakonom o PDV-u, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda (član 4. stav 5. Zakona).

Drugim rečima, obveznik koji je poreski dužnik i koji ima obavezu da iskaže odredene podatke u Pojedinačnoj ili Zbirnoj evidenciji PDV-a, dužan je da te podatke iskaže najkasnije u roku od deset dana po isteku poreskog perioda, a ne kao što je prema trenutno važećim odredbama, u roku od petnaest dana po isteku poreskog perioda.

POČETAK PRIMENE NOVOG (SKRAĆENOG) ROKA ZA EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A

  • 12. februara 2024. godine (mesečni obveznici PDV-a) jer je 10. februar neradni dan, za obračunati PDV za poreski period januar 2024. godine;
  • 10. aprila 2024. godine (tromesečni obveznici PDV-a) za obračunati PDV za I kvartal 2024. godine,

na način kako je to propisano u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju.

S obzirom na to da u periodu od desetog do petnaestog dana nakon isteka poreskog perioda može doći do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, propisuje se i rok za korigovanje obračuna PDV-a.

Suština je da je ovaj poseban rok za korigovanje evidentiranja obračuna PDV-a propisan isključivo za slučaj kada je od isteka propisanog roka za evidentiranje obračuna PDV-a od deset dana došlo do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, a ne i za slučaj kada obveznik propusti da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF- u propisanom roku od deset dana od isteka poreskog perioda, ili prilikom evidentiranja napravi grešku.

U slučaju kada nakon isteka roka od deset dana od isteka poreskog perioda, a pre isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period dođe do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, obveznik koriguje evidentiranje obračuna PDV-a u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Dakle, za evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u obveznik primenjuje dva roka:

  • rok za evidentiranje obračuna PDV-a – 10 dana od isteka poreskog perioda za koji obveznik vrši evidentiranje obračuna PDV-a;
  • rok za korigovanje obračuna PDV-a – rok za podnošenje poreske prijave za poreski pe-riod u kojem je došlo do promene koja ima uticaja na evidentiranje obračuna PDV-a za određeni poreski period.

Obveznik primenjuje rok za korigovanje obračuna PDV-a samo u slučaju kada nakon isteka (opšteg) roka za evidentiranje obračuna PDV-a dođe do promene koja ima uticaja na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u.

NAČIN KORIGOVANJA EVIDENTIRANOG OBRAČUNA PDV-A ZBOG PROMENE KOJA SE DOGODILA NAKON ISTEKA ROKA ZA EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A ZA ODREĐENI PORESKI PERIOD

  • ako je posle isteka roka od 10 dana po isteku poreskog perioda došlo do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za određeni poreski period, u Zbirnoj evidenciji PDV-a za poreski period za koji je izvršeno elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a koriguje se elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a;
  • korigovanje elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do promene tako što se iznos PDV-a evidentira u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV-a.

OVE IZMENE U PROPISIMA ZAHTEVAJU OD SVIH NAS A NAROČITO OD PORESKIH OBVEZNIKA DA BUDU U NAREDNIM PERIODIMA U POTPUNOSTI AŽURNI SA DOKUMENTIMA I DA SE TRUDE DA IZBEGAVAJU PROPUSTE I GREŠKE. POTREBNO JE SVU DOKUMENTACIJU UNETI PUTEM SEF-A NAJSIGURNIJE JE DO 05-TOG  U MESECU ZA PRETHODNI MESEC, A NAJKASNIJE DO 10-TOG U MESECU. NARAVNO AKO JE PROBLEM SA DOKUMENTACIJOM KOD VAŠEG KOMITENTA, MORATE GA UPOZORAVATI NA VAŽNOST ROKOVA.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter