Knjigovodstvena agencija Novi Sad

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA, I GRUPA PRAVNIH LICA ZA 2024. GODINU

  1. Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema veličini

Pravna lica i preduzetnici prema veličini mogu se razvrstati u mikromalasrednja ili velika pravna lica, u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim članom 6. Zakona o računovodstvu (Zakon).

Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu sledećih podataka:

  • Prosečan broj zaposlenih,
  • Poslovni prihod,
  • Vrednost ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) i Statističkog izveštaja za 2023. godinu, a utvrđena veličina se, nakon verifikovanja od strane Agencije za privredne registre (Agencije), koristi za 2024. godinu.

Novoosnovani obveznici (pravna lica i preduzetnici osnovani u 2023. godini), odnosno preduzetnici koji su u toj godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, veličinu, utvrđenu na osnovu podataka iz RGFI za 2023. godinu i broja meseci poslovanja, koriste za 2023. i 2024. godinu.

Velikim pravnim licima na osnovu Zakona, smatraju se Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko – dilerska društva, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i faktoring društva.

  1. Razvrstavanje grupa pravnih lica prema veličini

Grupe pravnih lica (ekonomske celine) se prema veličini mogu razvrstati u malesrednje ili velike grupe, u skladu sa kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim Zakonom.

Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu sledećih podataka:

-Prosečan broj zaposlenih,

-Poslovni prihod

-Vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (KGFI) za 2023. godinu, a utvrđena veličina se, nakon verifikovanja od strane Agencije, koristi za tekuću izveštajnu tj. 2023. godinu.

Izuzetno, grupa u kojoj je matično pravno lice finansijska institucija iz člana 6. stav 12. Zakona, nema obavezu razvrstavanja već se ista, saglasno Mišljenju Ministarstva smatra velikom.

  1. Kriterijumi za razvrstavanje i granične vrednosti

Kriterijumi za razvrstavanje i granične vrednosti koje koriste pravna lica i preduzetnici utvrđeni su članom 6, a za grupe pravnih lica članom 7. Zakona o računovodstvu.

Pravno lice i preduzetnik se razvrstavaju u mikro, malo, srednje  ili veliko pravno lice ukoliko ispunjava najmanje dva od tri navedena kriterijuma.

Grupa pravnih lica (ekonomska celina) razvrstava se u malusrednju  ili veliku grupu.

Ukoliko grupa pravnih lica zadovoljava najmanje dva od tri kriterijuma za dobijanje oznake „mikro“, razvrstava se kao mala grupa pravnih lica.

Obveznik koji ne ispunjava dva od tri kriterijuma za razvrstavanje, već ima različite pokazatelje po svakom od kriterijuma, razvrstava se prema sledećem:

  • u malo pravno lice, odnosno malu grupu pravnih lica razvrstava se i obveznik koji utvrdi kombinaciju pokazatelja: veliko-malo-mikro ili srednje-malo-mikro;
  • u srednje pravno lice, odnosno srednju grupu pravnih lica razvrstava se i obveznik koji utvrdi kombinaciju pokazatelja: veliko-srednje-malo ili veliko-srednje-mikro.

Pri utvrđivanju graničnih vrednosti, primenjuje se zvanični srednji kurs dinara (koji utvrđuje Narodna banka Srbije) na poslednji dan poslovne godine za koji se sastavlja godišnji finansijski izveštaj.

  1. Utvrđivanje obaveze revizije

U skladu sa Zakonom o reviziji, obavezu vršenja revizije RGFI, osim pravnih lica i preduzetnika razvrstanih kao velika ili srednja pravna lica i javnih društava, nezavisno od veličine, imaju i sva pravna lica i preduzetnici čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Dakle, obavezu revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu imaće obveznici koji finansijske izveštaje sastavljaju 31.12.2023. godine, ukoliko su u 2023. godini ostvarili ukupan prihod veći od 515.564 hiljada RSD.

Agencija je obezbedila kalkulator za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika i grupa pravnih lica po veličini, kao i za utvrđivanje obaveze revizije RGFI za 2024. godinu, a na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2023. godinu. Isti kalkulator mogu da koriste i obveznici koji uopšte nisu dostavili ili su dostavili neispravne RGFI za 2021. godinu, kako bi na osnovu podataka za prethodnu 2022. godinu koji su iskazani u RGFI za 2023. godinu utvrdili svoju veličinu i obavezu revizije za 2023. godinu.

Izvor: Agencija za privredne registre

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter