Knjigovodstvena agencija Novi Sad

E-fakture – sve što treba da znate o elektronskom fakturisanju

Kratak video na temu e faktura možete pogledati ovde

E-fakture – sve što treba da znate o elektronskom fakturisanju

Na samom početku treba napomenuti da elektronska faktura nije dokument koji je napravljen u PDF-u ili nekom drugom digitalnom formatu (word, excel…) i kao takav poslat nekim digitalnim putem klijentu.

Samo fakture napravljene ili distribuirane preko SEF-a (sistem elektronskih faktura) se u Srbiji smatra validnom e-fakturom.

SEF je informatičko-tehnološki sistem preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e-faktura. Potrebno je biti registrovan na SEF sistem. Ukoliko ste u zakonskoj obavezi da koristite e-fakture, putem SEF sistema šaljete fakture vašim klijentima, sistem koristi XML format, ali opciono uz XML možete slati i PDF kao propratnu dokumentaciju ukoliko vaš klijent izrazi potrebu ili iz nekog razloga imate potrebu da šaljete i PDF.

Ima nekoliko načina da formirate fakturu u XML formatu.

1. U specijalnom programu za izradu e-faktura

2. Putem računovodstvenog programa ukoliko je integrisan sa SEF sistemom

3. Direktno na SEF sistemu od kako se registrujete i ulogujete.

 

Sistem elektronskog fakturisanja je novost koja će preduzećima da pojednostavi i ubrza proces fakturisanja, donese uštede na administrativnim i operativnim troškovima, ali i da državi omogući veću kontrolu i efikasniju naplatu poreza. Ne treba zanemariti i činjenicu da će se smanjenjem upotrebe papira doprineti i zaštiti životne sredine.

Ono što pouzdano znamo je da papirne fakture odlaze u istoriju, a samim tim i njihova dostava, obrada i arhiviranje postaju digitalni. To će olakšati i ubrzati pretragu starijih faktura i doprineti efikasnosti u poslovanju.

Elektronskim fakturisanjem upravlja posebna služba pri ministarstvu finansija. Sistem je besplatan i mogu da mu pristupe svi subjekti javnog i privatnog sektora.

Proces će izgledati tako što korisnici sami ili uz pomoć knjigovodstvenih agencija izvoze fakturu na portal e-fakture i preko njega ga šalju poslovnim partnerima. Takođe postoji i opcija za unošenje e-faktura direktno u sistem e-faktura bez izvoza.

 Ko nije u obavezi da koristi sistem za e-fakture

Nisu svi obavezni da koriste sistem e-fakture, izuzeti su privrednici koji nisu u sistemu PDV-a, međutim ako žele mogu koristiti sistem, sa napomenom da ukoliko žele da koriste sistem moraju to raditi u skladu sa zakonom i u obavezi su da sistem koriste u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.

Takođe, nema obaveze kod prometa na malo i primanja avansa za isti, izuzeti su i korisnici sredstava iz međunarodnih sporazuma, ali i sektor odbrane  za modernizaciju, remont i servis opreme i ostale povezane transakcije.

Iako nije u obavezi, obveznik može biti dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, ukratko to je pravno lice ili preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a.  

Tu se onda postavlja pitanje zašto bi neko dobrovoljno želeo da bude u sistemu elektronskih faktura?

U određenim slučajevima lice koje je dužno da obračuna PDV nije dužno da izda fakturu, to ćemo videti kroz sledeće primere:

1. Obveznik PDV (privatni sektor) vrši promet preduzetniku koji nije u sistemu PDV-a, ovde nema obavezu da izda e fakturu ali pošto na svoj promet obračunava PDV, dužan je da isti  evidentira u SEF.

2. Primalac dobara i usluga je iz oblasti građevinarstva po zakonu je dužan da vrši interni obračun PDV-a, a lice koje vrši promet izdaje e fakturu na kojoj nije obračunat PDV. Ovde primalac vrši obračun PDV-a na promet drugog lica, i taj PDV evidentira u SEF.

3. Primalac usluge od lica iz inostranstva koje nema poreskog punomoćnika u Srbiji, kada je u skladu sa odredbama člana 12. Zakona o PDV smatra da je mesto prometa usluge Srbija – ovo lice se smatra poreskim dužnikom, vrši obračun PDV-a na promet stranog lica i tako obračunat PDV evidentira u SEF

4. Primalac dobara i usluga za promet sekundarnim sirovinama i usluga povezanih sa tim dobrima, koji se u skladu sa Zakonom o PDV smatra poreskim dužnikom. Obveznik koji vrši promet izdaje elektronski račun bez obračunatog PDV, primalac dobara i usluga kao poreski dužnik vrši obračun PDV na promet drugog lica i taj PDV evidentira u SEF.

5. Promet na malo od strane PDV obveznika, kada ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja. Obveznik PDV ne izdaje elektronsku fakturu (promet na malo)m ali pošto se ne izdaje ni fiskalni račun, PDv obračunat na svoj promet evidentira u SEF.

 

Za koga je obavezno e-fakturisanje

Obaveza e-fakturisanja odnosi se na sve transakcije:

          Subjekata javnog sektora,

          Subjekata privatnog sektora koji su obveznici PDV-a, 

          Subjekata javnog i privatnog sektora

 

 Rokovi vezani za obavezu korišćenja e-faktura

Privatni sektor:

01.05.2022. Obaveza subjekta privatnog sektora za izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima)

01.07.2022. Obaveza subjekta privatnog sektora za prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)

01.01.2023. Obaveza subjekta privatnog sektora za izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora

Javni sektor:

01.05.2022. Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora

01.05.2022. Prijem i čuvanje e faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora)

01.05.2022. evidentiranje obračuna PDV osim trasnakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora

01.07.2022. Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora.

Šta sve mora da sadrži e-faktura?

Ispravna e-faktura mora da sadrži sve neophodne i zakonom propisane elemente:

● Poslovno/skraćeno poslovno ime što podrazumeva naziv, adresu, PIB i matični broj izdavaoca

● Račun izdavaoca e-fakture

● Poslovno ime primaoca (naziv, adresa, PIB i matični broj)

● Poslovni račun primaoca

● Broj, datum i mesto izdavanja

● Datum isporuke dobara / pružanja usluga

● Iznos eventualnih avansnih plaćanja

● Instrukcije za plaćanje

● Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu izvršenih usluga

● Iznos osnovice za PDV

● Poreska stopa

● Iznos obračunatog PDV-a

● Ukupan iznos

● Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV

 

Rok za prihvatanje ili odbijanje e-fakture

Primalac je u obavezi da direktno ili preko informacionih posrednika proveri primljenu fakturu. Pristupom sistemu i proverom fakture primalac odlučuje da li prihvata ili odbija fakturu i to u roku od 15 dana od trenutka prijema. Ukoliko je primalac javni subjekt i u roku od 15 dana ne prihvati ili odbije fakturu, faktura se smatra prihvaćenom. Ukoliko je primalac privatnik, tj. obveznik PDV-a, a u roku od propisanih 15 dana ne prihvati ili odbije fakturu, biće ponovo obavešten da je izdata faktura nakon čega mu se rok produžava za 5 dana, ako i u tom roku ne prihvati ili odbije fakturu, ista se smatra odbijenom.

 

Storniranje e-fakture

Izdavalac e-fakture ima mogućnost da poništi fakturu sve do momenta njenog prihvatanja od strane primaoca. Nakon trenutka prihvatanja fakture, ukoliko izdavalac želi da stornira izdatu fakturu, u obavezi je da izda storno fakturu.


Ovde možete pronaći sveže informacije vezane za ovu temu. 

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter