Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u

Pravilnik o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Pravilnik), objavljen u „Službenom glasniku RS“ pod brojem 47/2023 i 116/2023, detaljno reguliše način elektronskog evidentiranja obračuna PDV u SEF-u, uključujući:

 • Sadržaj Zbirne evidencije PDV-a
 • Sadržaj Pojedinačne evidencije PDV-a
 • Postupanje obveznika PDV-a u slučaju da nije izdata elektronska faktura do isteka roka za evidenciju PDV-a
 • Način evidentiranja smanjenja PDV-a u SEF-u zbog promena osnovice ili storniranja e-faktura
 • Način evidentiranja PDV-a u SEF-u po osnovu avansa i ostvarenog prometa
 • Različiti statusi u kojima mogu biti Zbirna i Pojedinačna evidencija PDV-a: evidentirano, korigovano, ili poništeno.

Važno je napomenuti da je Pravilnikom formalizovano postojeće stanje Zbirne i Pojedinačne evidencije u SEF-u, odnosno, Pravilnik propisuje strukturu ovih evidencija u skladu sa već uspostavljenim praksama. Iako su pravila o evidentiranju smanjenja PDV-a usvojena identično postojećim praksama, poslednje izmene Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon ili ZEF) i Pravilnika uvode obavezu evidentiranja prethodnog PDV-a. Ova obaveza će stupiti na snagu nakon 31. avgusta 2024, zahtevajući značajne izmene u SEF-u kako bi se omogućilo njegovo evidentiranje, što je detalj koji nije obuhvaćen u ovom tekstu.

Evidencija PDV u SEF – opšte napomene

U skladu sa propisima, elektronsko evidentiranje PDV obavlja poreski obveznik prema Zakonu o PDV. Ovo uključuje obračunavanje i korekciju poreske obaveze za:

 1. Obveznici PDV-a
 2. Subjekti javnog sektora ili dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura koji nisu obveznici PDV-a.

Ovim odredbama se suštinski samo potvrđuju pravila koja su već definisana u članu 4. Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023). Drugim rečima, obavezu evidentiranja dugovanog PDV imaju i dalje lica koja su obveznici PDV, kao i lica koja nisu obveznici PDV, ali su smatrana subjektima javnog sektora ili dobrovoljnim korisnicima SEF. S druge strane, lica koja nisu obveznici PDV, niti su subjekti javnog sektora, niti dobrovoljni korisnici SEF, ne moraju evidentirati obračunati PDV u slučajevima kada se nađu kao poreski dužnici za PDV. Na primer, preduzetnik paušalac koji nije dobrovoljni korisnik SEF obračunao je PDV internim putem po osnovu usluge koju je primio od stranog lica. Ovaj preduzetnik neće evidentirati PDV u SEF, u skladu sa članom 4. ZEF.

Prema stavu 2 predmetnog člana 17 iz pravilnika, izuzetno stava 1. ovog člana, ne obavlja se elektronsko evidentiranje PDV-a za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i primljeni avans za taj promet, za

koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za

koji je izdata elektronska faktura u skladu sa Zakonom u kojoj je iskazan obračunati PDV;

2) promet dobara i usluga na malo, uključujući i primljeni avans za taj promet, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, a za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija u kojem je iskazan obračunati PDV;

3) Uvoz dobara

Prema navedenim odredbama potvrđuju se izuzeci od evidentiranja PDV-a u SEF-u, koji su već definisani u okviru člana 4. ZEF-a. To obuhvata situacije u kojima se koristi e-faktura, jer se PDV automatski evidentira u SEF na osnovu izdate e-fakture koja sadrži PDV. Takođe, PDV koji se obračunava na osnovu prometa na malo za koji je izdat fiskalni račun ne evidentira se u SEF, jer se taj PDV automatski evidentira u okviru sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Konačno, potvrđeno je da se PDV koji obračunava carinski organ po osnovu uvoza dobara takođe ne evidentira u SEF.

Prema članu 18. Pravilnika, elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a vrši se zbirno ili pojedinačno za svaki poreski period u roku od deset dana po isteku tog perioda. To se postiže unosom odgovarajućih podataka u odgovarajući interfejs sistema elektronskih faktura, uključujući zbirnu i pojedinačnu evidenciju PDV-a.

Svi podaci u Zbirnoj evidenciji PDV-a i Pojedinačnoj evidenciji PDV-a izraženi su u dinarima, sa najviše dve decimale.

Dakle, bitno je napomenuti da je promenjen rok za elektronsko evidentiranje PDV-a, sada je 10 dana od isteka poreskog perioda. To znači da je rok za evidentiranje PDV-a kraći od roka propisanog za podnošenje PDV prijave. Nepostupanje po ovom novom roku može rezultirati prekršajnom odgovornošću u skladu sa članom 18. ZEF-a, stoga je važno da se pridržavate novih propisa kako biste izbegli moguće sankcije.

Evidentiranje PDV u Pojedinačnoj evidenciji

U skladu sa članom 4. stavom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju (ZEF), elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost (PDV) vrši se pojedinačno, za svaku obavezu, navođenjem informacija o osnovici, poreskoj stopi i iznosu obračunatog PDV-a, i to za:

 1. promet dobara i usluga, uključujući i avansna plaćanja, gde je primalac dobara i usluga obveznik PDV-a u skladu sa relevantnim zakonima;
 2. promet dobara i usluga koji se naplaćuje od strane obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti ili poreza na dobit pravnih lica, uključujući i avansna plaćanja, gde je isporučilac dobara ili pružalac usluga obveznik PDV-a u skladu sa relevantnim zakonima.

Stoga, u Pojedinačnoj evidenciji PDV-a beleže se sledeće informacije:

 1. Interno obračunati PDV koji korisnik Sistem Elektronske Fakturizacije (SEF) vrši kao poreski obveznik, na osnovu primljenih dobara i usluga od stranih lica i plaćenog avansa stranim licima (u skladu sa odredbama člana 10. stav 1. tačke 3. Zakona o Porezu na Dodatu Vrednost – PDV), kao i na osnovu primljenih dobara i usluga od drugih obveznika PDV i plaćenog avansa drugim obveznicima (promet iz oblasti građevinarstva, promet sekundarnih sirovina itd.);
 2. PDV koji obveznik PDV obračunava po osnovu prometa koji vrši obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnicima), kao i obveznicima poreza na dobit pravnih lica, koji nisu obveznici PDV-a, niti su dobrovoljni korisnici SEF-a i primljenog avansa za navedeni promet. U ovim slučajevima, obveznik PDV izdaje „običnu“ fakturu, pa je neophodno evidentirati PDV u SEF-u, u okviru Pojedinačne evidencije PDV-a.

Sadržaj pojedinačne evidencije PDV

U skladu sa članom 20. stav 1. Pravilnika, Pojedinačna evidencija PDV

sadrži podatke o:

 1. 1) broju, statusu i datumu evidentiranja;
 2. 2) godini, poreskom periodu (mesec ili kvartal) i periodu (konkretan mesec ili kvartal);
 1. 3) prometu (nabavka, odnosno isporuka);
 2. 4) identifikatoru lica koje vrši promet/lica kojem se vrši promet (PIB/PIB i JBKJS/Poreski broj stranog lica);
 1. 5) tipu i broju dokumenta (faktura, dokument o smanjenju, dokument o povećanju, avansna faktura, interni račun za promet stranog lica, odnosno drugi interni račun);
 1. 6) osnovu za avansno plaćanje;
 2. 7) povezanim avansnim fakturama;
 3. 8) datumu naplate/plaćanja avansa;
 4. 9) prometu po stopi od 20% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);
 5. 10) prometu po stopi od 10% (opis prometa, osnovica i obračunati PDV);
 6. 11) ukupno obračunatom PDV;
 7. 12) ukupnom iznosu naknade/vrednosti.

U nastavku pojašnjavamo način iskazivanja navedenih podataka, po redu kako su strukturisani u Sistemu Elektronske Fakture (SEF).

Broj Pojedinačne evidencije PDV-a

Obveznici samostalno određuju broj za svaku Pojedinačnu evidenciju PDV-a, u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom. Broj evidencije ne mora biti isti kao broj dokumenta na osnovu kojeg se vrši evidentiranje PDV-a (npr, ne mora imati isti broj kao PDV račun koji je izdat van SEF-a). Tehnički gledano, ovaj podatak ne mora biti prikazan brojevima, već može da sadrži i slova. Ipak, poželjno je da obveznik na sistematično i organizovano način vodi evidenciju, kao i da se brojevi Pojedinačne evidencije PDV-a unose po određenoj i unapred osmišljenoj metodologiji.

Godina

U ovo polje unosi se godina u kojoj je nastala obaveza za PDV koji se evidentira u Pojedinačnoj evidenciji PDV-a. Na primer, ako je obveznik PDV-a izvršio promet u decembru 2023. godine, a PDV u pojedinačnu evidenciju unosi u januaru 2024. godine, u ovo polje unosi 2023. godinu, kao godinu u kojoj je izvršen promet, odnosno nastala obaveza PDV koji se evidentira u Pojedinačnoj evidenciji.

Poreski period i period

U polju „Poreski period“ bira se u zavisnosti od toga da li je reč o mesečnom ili tromesečnom obvezniku PDV-a. U slučaju kada interni PDV evidentira dobrovoljni korisnik SEF-a, a nije obveznik PDV-a, bira se mesečni poreski period, zato što ova lica PDV prijavu podnose za mesec u kojem im je nastala obaveza za PDV. U sledećem polju „Period“ unosi se konkretan mesec, odnosno konkretan kvartal u kojem je nastala obaveza za PDV koji se unosi u Pojedinačnu evidenciju PDV-a.

Promet

Ovo polje nudi dve opcije, “Nabavka” i “Isporuka” u zavisnosti od osnova po kom je obračunat PDV.

Ako je interno obračunati PDV po osnovu primljenih dobara i usluga, biramo “Nabavka”, A ako je PDV obračunat po osnovu prometa koji je izvršio obvezniku poreza na prihode od samostalne delatnosti ili obvezniku poreza na dobit pravnih lica koji nije korisnik SEF-a, u ovo polje se unosi “Isporuka”.

Znači opcija “Nabavka” se bira za evidentiranje interno obračunatog PDV-a na osnovu prometa koji mu vrši strano lice (koje nije domaći PDV obveznik), i po osnovu prometa koji mu vrše drugi obveznici PDV, a za koji je primalac poreski dužnik, to su oblasti građevinarstva, prometa sekundarnih sirovina itd…

Polje “isporuka” se odnosi na slučajeve kada PDV obveznik npr. vrši oporeziv prometpaušalcu koji nije dobrovoljni korisnik SEF-a, ili preduzetniku koji vodi knjige, kao i pravnom licu koje nije PDV obveznik ni dobrovoljni korisnik SEF-a.

Identifikator lica koje vrši promet/lica kojem se vrši promet

Ovde unosimo Poreski broj lica koje vrši promet, odnosno lica kojem se vrši promet u zavisnosti da li se promet vrši po osnovu prometa koji on vrši ili evidentira interno obrašunati PDV po osnovu prometa koji se njemu vrši.

Ukoliko se PDV evidentira na osnovu isporuke dobara i usluga, ovde se unosi identifikator kupca.

Ako se evidentira interno obračunati PDV po osnovu nabavke dobara i usluga, u ovo polje se unosi identifikator dobavljača.    

Ukoliko se interni PDV obračunava po osnovu dobara i usluga promljenih od stranog lica, ovde unosimo Poreski broj tog stranog lica.

U praksi primaocu dobara i usluga često ovaj podatak neće biti poznat, a budući da je ovo polje obavezno za popunjavanje, predlog je da se ovde nasumično unese neki određeni broj kako bi se evidentirao PDV.

Tip dokumenta

Ovde biramo između tipova dokumenata kao što su:

 1. – faktura;
 2. – dokument o smanjenju;
 3. – dokument o povećanju;
 4. – avansna faktura;
 5. – interni račun za promet stranog lica;
 6. – drugi interni račun.

Pravilnikom je precizirano je da se predmetni dokumenti odnose na:

– isporuke: faktura (za promet dobara, odnosno usluga), dokument o smanjenju, dokument o povećanju i avansna faktura;

– nabavke: interni račun za promet stranog lica (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans) i drugi interni račun (za promet dobara, odnosno usluga, povećanje naknade za promet dobara, odnosno usluga i plaćeni avans), sačinjeni u skladu sa propisima kojima se uređuje PDV.

U skladu sa navedenim, u nastavku ćemo pojasniti način za odabir odgovarajućeg tipa dokumenta, u zavisnosti od osnova po kom se obračunava PDV koji se evidentira u Pojedinačnoj evidenciji.

Faktura

Dokument “Faktura” bira se u slučajevima kada obveznik PDV evidentira PDV po osnovu izvršenog prometa obvezniku poreza na prihode od samostalne delatnosti, odnosno obvezniku poreza na dobit pravnih lica, koji nije korisnik SEF. Dakle, ovaj tip dokumenta ne bira se u slučajevima kada korisnik SEF evidentira interno obračunati PDV, koji je obračunao kao primalac dobara ili usluga.

Primer

PDV obveznik izvršio je promet na veliko privrednom društvu koje nije obveznik PDV, niti je dobrovoljni korisnik SEF. S tim u vezi, obveznik PDV je po tom osnovu izdao “običan” račun tom privrednom društvu, na kojem je iskazan obračunati PDV. U poreskom periodu u kojem je promet izvršen, obveznik PDV evidentira obračunati PDV u Pojedinačnoj evidenciji u SEF, a kao tip dokumenta bira “Faktura”.

Dokument o povećanju i smanjenju

Ovi dokumenti unose se kada dolazi do smanjenja, ili povećanja osnovice, pa samim tim i do smanjenja odnosno povećanja PDV.

Bitno je imati u vidu da se ovi dokumenti biraju samo u slučaju kada do smanjenja, odnosno povećanja osnovice, dolazi po osnovu prometa koji je izvršio obveznik PDV, tj. samo kada se PDV evidentira po osnovu isporuke dobara i usluga.

Kada se radi o smanjenju osnovice, ovaj tip dokumenta se bira kada nakon oporezivog prometa dođe do smanjenja naknade po određenom osnovu (na primer, naknadno odobreni popust, raskid ugovora, vraćanje dobara u propisanim slučajevima itd.). 

Napominjemo da se evidentiranje dokumenta o smanjenju u Pojedinačnoj evidenciji PDV tretira kao potencijalno smanjenje PDV, budući da obveznik

PDV po ovom osnovu stvarno smanjenje PDV vrši kroz Zbirnu evidenciju (u polju “Smanjenje PDV”), u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za smanjenje PDV, u skladu sa propisima o PDV, tj. u periodu kada je primalac potvrdio dokument o smanjenju.

Budući da je reč o primaocima koji nisu obveznici PDV, nema potrebe pribaviti dokument primaoca o ispravci prethodnog PDV, već je potrebno samo da je dokument o smanjenju (koji se u ovim slučajevima izdaje van SEF), potvrđen od primaoca.

U skladu sa članom 22. st. 3. i 4. Pravilnika, ako je dokument o smanjenju (elektronska faktura ili drugi dokument) izdat licu koje nije obveznik PDV, obveznik PDV – izdavalac u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period u kojem je primalac potvrdio dokument o smanjenju, evidentira iznos za koji je smanjen obračunati PDV u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV. Dokument o smanjenju iz stava 3. ovog člana može biti potvrđen na samom dokumentu o smanjenju ili posebnim dokumentom koji je poslat elektronskim putem ili na drugi način.

Suština je da se u ovim slučajevima smanjenje PDV evidentira i u Pojedinačnoj, i u Zbirnoj evidenciji, s tim što se evidentiranje u Pojedinačnoj evidenciji SEF tretira kao potencijalno smanjenje PDV, dok se stvarno smanjenje evidentira u Zbirnoj evidenciji, u poreskom periodu u kojem je dokument o smanjenju potvrđen od strane kupca.

Primer

Obveznik PDV je izvršio promet građevinskog materijala preduzetniku

paušalcu, koji nije dobrovoljni korisnik SEF. Budući da je preduzetnik naknadu za taj promet platio pre ugovorenog roka plaćanja, obveznik PDV mu, u skladu sa ugovorom, odobrava popust, i po tom osnovu izdaje dokument o smanjenju osnovice preduzetniku, naravno van SEF.

Pretpostavimo da je dokument o smanjenju osnovice izdat u maju mesecu, a da je preduzetnik taj dokument potpisao (potvrdio) i poslao obvezniku PDV u junu. S navedenim u vezi, obveznik PDV u Pojedinačnoj evidenciji za maj evidentira smanjenje PDV, a kao tip dokumenta bira „Dokument o smanjenju“. Imajući u vidu da je dokument o smanjenju potvrđen od strane preduzetnika u junu (što predstavlja uslov za smanjenje PDV), obveznik PDV u Zbirnoj evidenciji za jun iskazuje iznos za koji je smanjen PDV u polju: „Smanjenje PDV“.

Napominjemo da obaveza evidentiranja smanjenja PDV i u Pojedinačnoj i u Zbirnoj evidenciji postoji i u slučaju kada je dokument o smanjenju potvrđen u istom poreskom periodu u kojem je taj dokument izdat.

Doneta je odluka o plaćanju članarine Privrednoj Komori Srbije u 2024. godini

Skupština Privredne komore Srbije je, u skladu s ovlašćenjem iz člana 33. stav 2. Zakona o privrednim komorama , donela Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i frinansiranju Privredne komore Srbije u 2024. godini (u nastavku Odluka). Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 110/23, stupila je na snagu 16. decembra 2023, a primenjuje se od 1. januara 2024 godine.

Osnovni elementi Odluke, u odnosu na odluku koja se primenjivala u 2023. godini, ostali su nepromenjeni.

O navedenim elementima koji u Odluci nisu menjani, pa ćemo u nastavku ukazati samo na izmene i dopune koje su izvršene u odnosu na Odluku zа 2023. godinu, uz napomenu da se iznosi članarine nisu menjali.

Prva izmena izvršenu je u članu 4. Odluke, u kojem je propisano da pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2022. godini.

U članu 4. Odluke, u drugom stavu, izvršena je dopuna kojom se širi krug članova PKS kojiu  ne plaćaju članarinu za 2024. godinu, tako da je na kraju ovog stava dodat sledeći tekst: “…, a članovi koji imaju poslovni prihod manji od 1.000.000,00 RSD ne plaćaju članarimu za 2024. godinu”.

Treća izmena izvršena je u članu 8. Odluke, u kojem sa precizira struktura poziva na broj prilikom placanja članarine, tako da poziv na broj sada glasi: “651-PIB uplatioca-2024”.

Nakon prethodne navedene izmene član 8. Odluke glasi: “Članarina se uplaćuje mesečno, ze prethodni mesec uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod NLB Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2024”

Četvrta izmena izvršena je u članu 11. Odluke, u kojem se precizira period za koji se obaveze plaćanja članarine oslobađaju članovi PKS nad kojima je otvoren stečajni postupak i nad kojima je pokrenut postupa likvidacije, tako da inovirani član 11, sada glasi:

“Članovi Komore nad kojim je otvoren stečajni postupak, oslobudaju se obavere plaćanja članarine, počev od meseca u kome je otvoren stečajni postupak do meseca u kome je zaključen, odnosno obustavljen stečajni postupak.”

Peta izmena izvršena je u članu 12. Odluke, u kojem se precizira period za koji članovi PKS mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu s ovom Odlukom, tako da ovo pravo mogu ostvariti: ….., počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine

Obaveza elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine – u skladu sa izmenama i dopunama uredbe

 • arhivska građa, kao dokumentarni materijal koji se trajno čuva;
 • arhivska građa u elektronskom; 
 • dokumentarni materijal 
 • dokumentarni materijal u elektronskom obliku;
 • stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijal
 • imalac arhivske građe I dokumentarnog materijala

Imajući u vidu navedene odredbe, stvaraoci (kao lica čijim radom, odnosno delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal) i imaoci (kao lica koja arhivsku građu i dokumentarni materijal drže po određenom osnovu), pored ostalih, jesu privredna društva i druga pravna lica, ali i preduzetnici.

U vezi s obavezama stvaralaca i imalaca u skladu sa Uredbom, koje ćemo navesti u nastavku teksta, pre svega napominjemo da je članom 6. stav 2. Zakona propisano da se arhivska grada trajno čuva u obliku u kome je nastala.

Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti

Poslovna godina se završila, tako da nije na odmet navesti odrednice koje se koriste kod uskladjivanja rashoda i koje će se koristiti za 23 godinu, kao i za tekuću 2024. godinu.

Osnovica poreza na dobit je oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu na način propisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i podzakonskim aktima, odnosno obveznicima se priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha sačinjenim u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Drugi način utvrđivanja rashoda za potrebe utvrđivanja oporezive dobiti, propisan je čl. 7a do 22g Zakona pri čemu je članom 7a propisano koji se rashodi u celini priznaju, a čl. 8. do 22g propisani su rashodi koji se, za potrebe utvrđivanja oporezive dobiti, na drugi način utvrđuju.

Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu u celini, su:

1) troškovi koji se ne mogu dokumentovati;

2) ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje, DO IZNOSA OBAVEZE PREMA TOM LICU,

3) pokloni i prilozi dati političkim organizacijama;

4) pokloni čiji je primalac povezano lice u smislu člana 59. ZakonaL

5) kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina;

5a) troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog i drugih prekršajnih postupaka koji se vode pres nadležnim organom;

6) novčane kazne koje izriče nadležni organ, ugovorne kazne i penali;

7) zatezne kamate između povezanih lica;

8) troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti.

Rashodi koji se za potrebe utvrđivanja oporezive dobiti utvrđuju na drugi način (čl. 8 do 22g Zakona), su:

1) troškovi materijala i nabavne vrednosti prodate robe – priznaju se kao rashod metoda prosečne ponderisane cene ili FIFO metodi;

2) rashodi po osnovu primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade priznaju se kao rashod u poreskom periodu u kome su isplaćena odnosno realizovana,

3) obračunate otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu – priznaju se kao rashod u poreskom periodu kada su isplaćene;

4) amortizacija stalnih sredstava – priznaje se kao rashod samo poreska amortizacija utvrđena u skladu sa čl. 10, 10a i 10b Zakonom, Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe Pravilnikom o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe;

5) izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, za zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu i izdaci za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave priznaju se kao rashod zbirno u visini do 5% ukupnog prihoda;

6) izdaci za ulaganja u oblasti kulture i kinematografije – priznaju se u visini do 5% ukupnog prihoda;

7) izdaci za reprezentaciju – priznaju se u iznosu do 0,5% ukupnog prihoda;

8) članarine komorama, udruženjima i savezima – priznaju se do 0,1% ukupnog prihoda;

9) otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja – priznaje se samo pod uslovima propisanim članom 16. Zakona;

10) ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja priznaje se ako je od roka za naplatu istih prošlo najmanje 60 dana,

11) gubitak od prodaje potraživanja priznaje se u iznosu koji je iskazan u Bilansu uspeha – u skladu sa članom 16a Zakona;

12) porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje NE zavise od rezultata poslovanja priznaju se u poreskom periodu kada su plaćene;

13) uvećanje ispravke vrednosti potraživanja banke priznaje se do iznosa utvrđenog članom 22a Zakona:

14) otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja banke priznaje se samo pod uslovima propisanim članom 22a Zakona;

15) dugoročna rezervisanja priznaju se na način propisan članom 22b;

16) rashodi po osnovu obezvređenja imovine – ne priznaju se kao rashod u poreskom periodu kada je izvršeno obezvređenje, ali se priznaju u poreskom perodu u kome je ta imovina otuđena, odnosno upotrebljena, odnosno u kome je nastalo njeno oštećenje usled više sile. 

17) troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici Srbiji – mogu se priznati u dvostruko uvećanom iznosu.

Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) 4. januara 2024. godine objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u (u nastavku: Korisničko uputstvo), u kojem su, između ostalog, konačno date instrukcije za unos podataka u okviru polja u Pojedinačnoj evidenciji PDV-a i Zbirnoj evidenciji PDV-a.

Objavljene instrukcije za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u Korisničkom uputstvu u potpunosti su u skladu s objašnjenjima koja smo u prethodnom periodu davali.

OBVEZNIK PDV-A NE VRŠI EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A ZA SLUČAJ NEIZDAVANJA ELEKTRONSKE FAKTURE PO OSNOVU PO KOJEM NEMA OBAVEZU DA OBRAČUNA PDV

Obaveza evidentiranja obračuna PDV-a ne postoji u svim slučajevima kada obveznik ne izda elektronsku fakturu u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda kada je nastala poreska obaveza, već samo u slučaju kada obveznik PDV-a nije izdao elektronsku fakturu sa iskazanim iznosom PDV-a, iako je poreska obaveza nastala.

Drugim rečima, u slučaju kada je promet, na primer, osloboden PDV-a u skladu sa članom 24. ili 25. Zakona o PDV-u, obveznik ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a jer to i nije predmet evidentiranja (reč je o transakciji po osnovu koje obveznik ne obračunava PDV).

Po istom principu, u slučaju kada promet nije predmet oporezivanja jer se, na primer, smatra da je, u skladu sa članom 11. ili 12. Zakona o PDV-u, izvršen u inostranstvu, pa se PDV ne obračunava, obveznik PDV-a ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a jer to i nije predmet evidentiranja (reč je o transakciji po osnovu koje obveznik ne obračunava PDV).

Slično, u slučaju kada promet jeste predmet oporezivanja ali je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga u skladu sa članom 10. Zakona o PDV-u, pa obveznik PDV-a koji je izvršio promet ne vrši evidentiranje obračuna PDV-a nezavisno od toga da li je izdao elektronsku fakturu – jer obavezu obračuna PDV-a ima primalac, koji vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u skladu sa opštim pravilima za poreski period kada je nastala poreska obaveza.

EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A U SEF-U, NOVA PRAVILA

Najvažnije novine u oblasti elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), koje su objavljene krajem oktobra prošle godine, odnose se na: 

 • izvršeno preciziranje i delimično promenjena pravila u pogledu obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: SEF), od kojih se posebno ističe skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – s početkom primene od 1. januara 2024. godine;
 • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara u SEF-u, odnosno tzv. elektronskog evidentiranja prethodnog poreza – s početkom primene za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.

Počev od poreskog perioda koji počinje od 1. januara 2024. godine, korisnik SEF-a:

 • evidentira obračun PDV-a u Pojedinačnoj ili Zbirnoj evidenciji PDV-a u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u skladu sa opštim (nepromenjenim) pravilima;
 • koriguje obračun PDV-a ako nakon isteka roka iz prethodnog stava dođe do promene koja ima uticaja na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Rok za predaju poreske prijave i Obrasca POPDV u skladu sa propisima o PDV-u ostao je nepromenjen – 15 dana od isteka poreskog perioda za obveznike PDV-a.

Kao što smo naveli, najvažnija izmena u vezi s obavezom elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u odnosi se na skraćenje roka za evidentiranja. U skladu s izmenjenim odredbama, evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u vrši se za poreski period, u skladu sa Zakonom o PDV-u, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda (član 4. stav 5. Zakona).

Drugim rečima, obveznik koji je poreski dužnik i koji ima obavezu da iskaže odredene podatke u Pojedinačnoj ili Zbirnoj evidenciji PDV-a, dužan je da te podatke iskaže najkasnije u roku od deset dana po isteku poreskog perioda, a ne kao što je prema trenutno važećim odredbama, u roku od petnaest dana po isteku poreskog perioda.

POČETAK PRIMENE NOVOG (SKRAĆENOG) ROKA ZA EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A

 • 12. februara 2024. godine (mesečni obveznici PDV-a) jer je 10. februar neradni dan, za obračunati PDV za poreski period januar 2024. godine;
 • 10. aprila 2024. godine (tromesečni obveznici PDV-a) za obračunati PDV za I kvartal 2024. godine,

na način kako je to propisano u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju.

S obzirom na to da u periodu od desetog do petnaestog dana nakon isteka poreskog perioda može doći do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, propisuje se i rok za korigovanje obračuna PDV-a.

Suština je da je ovaj poseban rok za korigovanje evidentiranja obračuna PDV-a propisan isključivo za slučaj kada je od isteka propisanog roka za evidentiranje obračuna PDV-a od deset dana došlo do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, a ne i za slučaj kada obveznik propusti da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF- u propisanom roku od deset dana od isteka poreskog perioda, ili prilikom evidentiranja napravi grešku.

U slučaju kada nakon isteka roka od deset dana od isteka poreskog perioda, a pre isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period dođe do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, obveznik koriguje evidentiranje obračuna PDV-a u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Dakle, za evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u obveznik primenjuje dva roka:

 • rok za evidentiranje obračuna PDV-a – 10 dana od isteka poreskog perioda za koji obveznik vrši evidentiranje obračuna PDV-a;
 • rok za korigovanje obračuna PDV-a – rok za podnošenje poreske prijave za poreski pe-riod u kojem je došlo do promene koja ima uticaja na evidentiranje obračuna PDV-a za određeni poreski period.

Obveznik primenjuje rok za korigovanje obračuna PDV-a samo u slučaju kada nakon isteka (opšteg) roka za evidentiranje obračuna PDV-a dođe do promene koja ima uticaja na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u.

NAČIN KORIGOVANJA EVIDENTIRANOG OBRAČUNA PDV-A ZBOG PROMENE KOJA SE DOGODILA NAKON ISTEKA ROKA ZA EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A ZA ODREĐENI PORESKI PERIOD

 • ako je posle isteka roka od 10 dana po isteku poreskog perioda došlo do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za određeni poreski period, u Zbirnoj evidenciji PDV-a za poreski period za koji je izvršeno elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a koriguje se elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a;
 • korigovanje elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do promene tako što se iznos PDV-a evidentira u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV-a.

OVE IZMENE U PROPISIMA ZAHTEVAJU OD SVIH NAS A NAROČITO OD PORESKIH OBVEZNIKA DA BUDU U NAREDNIM PERIODIMA U POTPUNOSTI AŽURNI SA DOKUMENTIMA I DA SE TRUDE DA IZBEGAVAJU PROPUSTE I GREŠKE. POTREBNO JE SVU DOKUMENTACIJU UNETI PUTEM SEF-A NAJSIGURNIJE JE DO 05-TOG  U MESECU ZA PRETHODNI MESEC, A NAJKASNIJE DO 10-TOG U MESECU. NARAVNO AKO JE PROBLEM SA DOKUMENTACIJOM KOD VAŠEG KOMITENTA, MORATE GA UPOZORAVATI NA VAŽNOST ROKOVA.

Izmene propisa čija primena počinje sa početkom 2024. godine!

Važne izmene propisa čija primena počinje sa početkom 2024. godine!

Poreske olakšice za novozaposlene:

Po članu 21v Zakona o porezu na dohodak građana, produžene su poreske olakšice do kraja 2024. godine, pa poslodavci imaјu pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice (65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica; 70% sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica; 75% sa najmanje 100 novozaposlenih lica). Poresku olakšicu мože ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem (osobe koje su prethodno bile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje barem 6 odnosno 3 meseca za pripravnike) poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Minimalna cena rada:

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period  januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar neto po radnom času (u 2023 godini je  iznosila 230 dinara). Na osnovnu bruto zaradu se dodaju prava koja ima zaposleni po ugovoru o radu (topli obrok, regres i minuli rad). Minimalna zarada se isplaćuje na osnovu posebne odluke poslodavca i ne može se isplaćivati duže od 6 meseci. Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2023. godine vrše se po 230 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2024. godine se vrše po 271 dinar po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Poresko umanjenje:

Poresko umanjenje na platu iznosiće 25.000,00 din, dok je nova najniža osnovica doprinosa 40.143,00 a najviša 573.470,00 dinara.

Paušalno oporezivanjе:

Novoosnovani paušalci u prvoj godini plaćaće dažbine na osnovicu umanjenu za 50%. Benefit važi samo za godinu osnivanja (od dana osnivanja do 31. decembra iste godine). Produženo je vremensko važenje odredbe koja ograničava rast osnovice odnosno poreskog opterećenja u dve uzastopne godine na 10%. Ova odredba trebalo je da postane nevažeća pre nekoliko godina, ali se od tada redovno produžava.

Refundacija bolovanja koje je duže od 30 dana:

Na osnovu Zakonа o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (na snazi od 4.11.2023. godine), obračun naknade zarade u ovom slučaju је prešao na RFZO. Оstala je obaveza dostavljanja zahteva za refundaciju i propratne dokumentacije na osnovu koje će RFZO raditi obračun.

Izabrani lekar će (ponovo) moći da odobri bolovanje samo do 30 dana. Za produženje, biće potrebno odobrenje lekarske komisije. Izuzetak su bolovanja radi održavanja trudnoće, zbog maligne bolesti, hirurške intervencije ili invaliditeta.

Skraćeni su rokovi za obračun i isplatu sredstava, a uvedena je i obaveza poslodavcima da primljen novac prenesu na račun zaposlenog u roku od 7 dana ili da isti vrate Fondu sa pripadajućom kamatom.

Eko-taksa:

Izmenjen je rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (eko-taksa), sa 31. jula na 30. april.

Eko-taksa plaćaće se kvartalno, od momenta dobijanja rešenja za 2024. godinu. Do dobijanja rešenja, obveznici treba da nastave plaćanje mesečno.

Novim odredbama precizirano je da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Na spisak obveznika dodati su ogranci stranih pravnih lica, a gradilišta sa neprekidnim trajanjem dužim od 12 mesecu smatraju se izdvojenom jedinicom.

Elektronska arhiva (odnosi se na privredna društva koja sama odluče da će stvarati dokumenta u elektronskom formatu):

Od 01.01.2024. godine počinje primena Uredbe o tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i arhiviranje arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku koja se odnosi samo na privredna društva koja stvaraju (što je odluka samog poslodavca) ili primaju dokumenta  u elektronskom obliku (osim dokumenata u SEFu). Od primene Uredbe su izuzeti preduzetnici.

Dokumenta koja su originalno kreirana u papirnom obliku NE MORAJU se digitalizovati. Za elektronski kreiranu dokumentaciju potrebno je obezbediti uslove za njeno pouzdano čuvanje, a softverska rešenja su u nadležnosti Kancelarije za informativne tehnologije, koja će uskoro objaviti sva potrebna uputstva i instrukcije.

Izmene na SEF-u, u domenu evidentiranja PDV-a:

Od poreskog perioda januar 2024. godine, za mesečne, odnosno od prvog kvartala 2024. godine, za tromesečne obveznike PDV-a, skraćuje se rok za podnošenje pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a na SEF-u na 10-ti u mesecu.

Za januar 2024. godine, mesečni obveznici biće dužni da podnesu PDV evidencije na SEF do 10. februara.

Za prvi kvartal, tromesečni PDV obveznici podnosiće PDV evidencije do 10. aprila.

Rok za predaju PDV prijave i plaćanje PDV nije se menjao (ostaje 15 dana nakon isteka poreskog perioda).

U zakonske odredbe uneta je mogućnost brisanja korisnika sa SEF-a, koja do sada nije bila predviđena. Detalji će buti definisani u podzakonskom aktu čije se donošenje očekuje uskoro.

Od septembra 2024. godine, obveznici PDV počeće sa evidentiranjem ulaznog PDV-a na SEF-u. Za sada nisu poznati detalji. Ono što je poznato jeste da će rok biti 10 dana od isteka poreskog perioda, i da će се evidentirati prethodni PDV i kada ima i kada nema pravа odbitka.

ŽELIMO VAM SREĆNU I USPEŠNU 2024. GODINU!   

Vaš Trgoservis  

Pozajmica osnivača za likvidnost

Pozajmica osnivača za likvidnost

Ako se suočavate sa nedostatkom sredstava na poslovnom računu, pozajmica osnivača može biti ključno rešenje.

Bez obzira da li plaćate poreze, dobavljače ili druge obaveze, ovaj pristup vam omogućava da brzo intervenišete.

Nema strogo definisanog roka za vraćanje pozajmice, čime vam ovaj način pruža slobodu da to učinite kada najviše odgovara vašem poslovanju.

Uz to, imate fleksibilnost da odaberete kako ćete vratiti pozajmicu. Možete to da uradite kada god želite ili precizno odredite datum vraćanja putem ugovora o pozajmici. Ovo je naročito korisno za kratkoročne potrebe, a kada se finansijska situacija poboljša, možete jednostavno preneti sredstva nazad na svoj lični račun.

Kada je reč o ugovoru o pozajmici u društvu s ograničenom odgovornošću (DOO), ključne su informacije o šiframa za uplatu i isplatu sredstava.

Za gotovinske uplate koristi se šifra 181, dok se za uplate s ličnog tekućeg računa koristi šifra 281. Isplate u gotovini označavaju se šifrom 182, dok se šifra 282 koristi za isplate na lični račun.

U DOO-u, nakon što dobijete pozajmicu od osnivača, imate nekoliko opcija. Možete je vratiti, prihodovati (s porezom na dobit), ili povećati osnovni kapital putem registracije u Agenciji za privredne registre (APR).

Ako ste preduzetnik, rešenje za likvidnost putem pozajmice osnivača postoji, iako je nešto drugačije od DOO-a.

Budući da preduzetnik svojom imovinom garantuje za poslovanje, imamo jednu a ne dve strane. Samim tim ugovor sa pravne strane nemoguće je uraditi.

Umesto ugovora, potrebna je Odluka o ulaganju ličnih sredstava u poslovanje.

Ova odluka ne mora da prati stroge propise, ali treba da sadrži osnovne podatke o preduzetniku, iznosu uplate, datumu, i ličnim podacima osnivača.

Uplaćivanje pozajmice kod preduzetnika se vrši šifrom 190 za gotovinske uplate ili šifrom 290 za uplate sa ličnog računa na račun preduzetnika.

Narodna banka Srbije se oglasila na ovu temu i precizno definiše način uplate pozajmice osnivača, kako u slučaju DOO tako i preduzetnika.

Javite se ukoliko imate bilo kakvo dodatno pitanje na ovu ili neku drugu temu.

Trgoservis knjigovodstvena agencija i poresko savetovanje Novi Sad

Kako pokrenuti internet prodavnicu u Srbiji

Kako pokrenuti internet prodavnicu u Srbiji

Priprema za otvaranje firme

Pre nego što započnete proces osnivanja firme, potrebno je da uradite neke korake i donesete odluke koje se tiču vašeg budućeg poslovanja.

Važno je da smislite dobro ime firme, ime koje će biti zvučno, koje kupcu već govori ili bar nagoveštava čime se bavite i šta od prilike nudite. Takođe treba da proverite da li je to ime raspoloživo na sajtu APR-a. Pisali smo o tome u tekstu na temu kako otvoriti firmu. Pročitajte na šta treba da pripazite kod odabira imena firme. Ostaje i da odlučite gde će biti sedište vaše firme, koja će biti pravna forma, koja će biti vaša glavna delatnost, da li ćete biti u sistemu PDV-a, koliko ćete imati zaposlenih itd… ali možda najvažnije, treba da odaberete knjigovođu!

Dobar knjigovođa će vam kod svake od ovih odluka i koraka biti od velike pomoći. Izbor kvalitetnog knjigovođe koji će biti u stanju da isprati i servisira vaš biznis i vaše ideje pretvori u realne akcije u stvari je najvažniji i definitivno prvi korak!

Razgovarajte sa knjigovođom iskreno i kažite mu koji su vaši kratkoročni i dugoročni planovi i očekivanja. Tako ćete zajedno doći do najboljeg oblika za vaše poslovanje i izbeći eventualne kasnije komplikacije.

Postoji više tekstova na temu kako da odaberete knjigovođu. Informišite se kako biste znali o čemu da povedete računa kod izbora knjigovođe.   

Otvaranje firme

pexels-amina-filkins-5414061

Kako bi trgovac uopšte mogao da posluje, pa samim tim i na internetu, potrebno je da prethodno registruje firmu kod nadležnog organa za obavljanje delatnosti. Ta registracija se vrši u APR-u (Agencija za privredne registre).

Budući da planirate posao na internetu, potrebno je da ispunite neke zakonske uslove kako bi vaša internet prodavnica poslovala u skladu sa propisima Republike Srbije i kako biste se zaštitili od eventualnih visokih kazni za prekršaje.

U zavisnosti od toga da li već imate osnovanu firmu, pa želite samo da je digitalizujete ili tek otvarate firmu, razlikovaće se i koraci koje treba da preduzmete u ostvarenju svog cilja. Preduzetnici i privredna društva koja nameravaju da se bave prodajom preko interneta, čime ne isključuju mogućnost drugih vrsta prodaje, potrebno je da urade promenu šifre delatnosti, tj. da u svoj osnivački akt dodaju za to  adekvatnu šifru. 

Pored registrovanja ove delatnosti, potrebno je još i upisati da robu šaljete poštom ili kurirskom službom.

Predpostavimo da ste otvorili firmu, prijavili je u poresku upravu i dobili PIB (poreski identifikacioni broj), ono što po zakonu još morate da uradite je fiskalizacija.

Fiskalna kasa

E-fiskalizacija je obavezna u Republici Srbiji od 1.05.2022. godine i podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja fiskalne kase

Fiskalizacija podrazumeva izdavanje fiskalnih računa. Račun sadrži QR kod gde prilikom skeniranja istog kupci i korisnici usluga mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom i uspostavljaju vezu sa Poreskom upravom. Tu mogu da dobiju informaciju da li je njihov račun validan. Iako prodajete preko interneta po novom zakonu dužni ste da izdate fiskalni račun.

Takođe potreban vam je i kvalifikovani elektronski potpis. Digitalni potpis vam je neophodan za rad na elektronskim servisima radi potpisivanja elektronske dokumentacije, podnošenja i overe dokumenata elektronskim putem. Zahtev se podnosi u nadležnoj policijskoj upravi sa ličnom kartom.

Odabir platforme za internet prodavnicu

Kako bi vaše internet poslovanje uopšte bilo moguće, treba da odaberete platformu na koju ćete postaviti svoju internet prodavnicu.

Neke od platformi koje se najviše koriste su: WordPress, Magento, WooCommerce i Shopify.

Prilikom odabira platforme potrebno je uzeti u obzir sledeće:

-Koliko novca godišnje očekujete od webshopa (ovo će vam pomoći da lakše odlučite koliko ćete odvojiti za ovo ulaganje)

-Broj i vrsta proizvoda u ponudi, načini plaćanja, na koji način ćete vršiti dostavu.

– Povezivanje sa sistemima trećih strana (ERP ili drugi poslovni sistemi, sistemi za fakturisanje i fiskalizaciju, sistemi biltena)

-Na koji način ćete generisati podatke sa platforme

Integracija procesa plaćanja

Postoji više načina na koji se payment gateway može implementirati na internet prodavnicu. Najjednostavniji je da trgovac koristi već postojeće softverske dodatke razvijene za najpoznatije webshop platforme, (Woocomerce/Wordpress/Magento/Prestashop) ili da iskoristi unapred definisanu payment gateway formu putem koje kupac unosi osetljive podatke sa kartice, a trgovac nema uvid u njih.

Putem payment gateway sistema podaci o kreditnoj kartici sigurno se prenose od trgovca i njegove banke do kupca i banke koja je izdala karticu kojom se plaća. Pre nego što donesete zvaničnu odluku o svom payment gateway partneru, proverite da li zadovoljava stavke koje garantuju maksimalnu sigurnost plaćanja.

Predstavljanje proizvoda – izgled radnje

Nakon što ste završili predhodne korake, na redu je uređivanje sadržaja web sajta i e-prodavnice.

Izgled stranice igra veoma važnu ulogu, to je vaš izlog i prva šansa da od posetioca napravite kupca. Iz tih razloga je veoma važno da sve informacije budu transparentne, vidljive i nedvosmilene:

 • Informacije o kompaniji – bitne kako bi kupci bili upoznati sa vama kao kompanijom, stekli poverenje i utisak da zaista postojite.
 • Podaci o proizvodima/uslugama – dajte kupcu što više relevantnih detalja o proizvodima. Budući da je reč o online kupovini kupci nekada ne znaju izgled proizvoda ili detalje usluge, dobri i detaljni opisi o proizvodima značajno pomažu u upoznavanju proizvoda.
 • Fotografije – kvalitetne fotografije pomažu da kupac stvori precizniju i jasniju sliku o proizvodima i uslugama i samim tim biće spremniji da kupi.
 • Informacije o kupovini – potrebno je pružiti detaljne informacije o uslovima kupovine, cenama i dodatnim troškovima. Sve mora biti jasno i transparentno i bez skrivenih detalja.

Takođe, pružanje kontakt informacija i kontakta za podršku znatno poboljšava izgled i ozbiljnost e-prodavnice ali i kompanije generalno.

Digitalni marketing

To što ste pokrenuli internet prodavnicu ne znači da će odmah ljudi krenuti da kupuju. Suština je da vas kupac lako nađe i zato je potreban marketing.

Pre svega, deo biznis plana je i analiza tržišta. Ako ste uradili analizu tržišta onda znate i koja je vaša ciljna grupa. U skladu sa ciljnom grupom treba da odaberete i ton i kanale komunikacije. To mogu biti društvene mreže (facebook, instagram, tik-tok…) ali i YouTube, blog itd.

Vaša internet prodavnica, odnosno neka njena stranica, bi trebala da bude landing page za kupce. To nije početna stranica sajta, već stranica na koju želita da kupac “sleti” kada klikne na vaš link.

Ta stranica ne mora uvek biti ista i zavisi od marketinške kampanje koju vodite recimo na društvenim mrežama. Tako ćete, u koliko imate kampanju za određeni proizvod, linkom odvesti kupca tačno na stranicu gde se taj proizvod i njegov opis nalazi. Landing page ima ulogu da zadrži i zainteresuje kupca. Ako se ta stranica kupcu ne svidi, jednostavno će otići sa stranice. Zato je bitno da landing page bude kvalitetno  urađen, da pruži prave informacije, da nije pretrpan informacijama i da bude jasan i atraktivan. 

Uloga te stranice je da potencijalnog kupca, pretvori u kupca!

Ako prodajete recimo ručno rađenu prirodnu kozmetiku,  imate instagram i facebook stranicu gde prezentujete vaše proizvode, YouTube kanal gde prikazujete proizvode i pričate o benefitima njihove upotrebe ili dajete besplatne savete na tu temu, vi tako u stvari stičete poverenje kupca i pravite neki odnos. Na taj način već ste formirali prodajni levak gde sakupljate potencijalne kupce i usmeravate ih na prodavnicu od koje ih deli jedan klik. Kada tako zainteresujete kupca, verovatno će poželeti da dozna više o proizvodima ili jednostavno kupi proizvod. 

Tada će kliknuti na link koji ga vodi na vašu internet prodavnicu i postaje potencijalni kupac. Jedan od načina je i da angažujete influensera koji koristi vaše proizvode i priča o njima na društvenim mrežama i tako vam šalje potencijalne kupce na stranicu. Naravno to košta, ali svaki marketing košta, i u njega treba ulagati. Postoji i jeftiniji način koji se vrlo često koristi u prodajnim kampanjama, a to je  plaćeni oglas gde možete precizno odabrati ciljnu grupu i regiju na kojoj će ljudi videti vaš prizvod. Preciznim odabirom publike (birate pol, godište, interesovanja, regiju itd…) ćete za iste pare postići više zato što vaš plaćeni oglas neće gledati grupa ljudi koju vaš proizvod uopšte ne interesuje i samim tim novac za kampanju ima veći procenat uspešnih pregleda koji će ostvariti konverziju (izraz koji koriste marketari kada potencijalnog kupca pretvore/konvertuju u kupca).

Internet ili digitalni marketing je možda i najbitniji segment vašeg biznisa i tu treba da uložite i vreme i novac. To ulaganje je najbolja investicija. Postoji mnogo kurseva digitalnog marketinga na internetu, ima i gomilu besplatnih saveta, raznih blogova YouTube kanala itd… U svakom slučaju ako ne želite da se bavite tim delom, angažujte marketara jer bez toga nema prodaje na netu.

Nadamo se da su vam ove informacije bile od koristi. Ukoliko vam je potrebno više informacija na ovu temu ili pomoć oko otvaranja firme, budite slobodni da nam se javite. Među našim klijentima ima i uspešnih vlasnika internet prodavnica, upoznati smo sa sistemom funkcionisanja i biće nam drago da čujemo vašu ideju i razmišljanja i pomognemo u ostvarenju iste.

Trgoservis

Razlike između računovodstva i knjigovodstva

Razlike između računovodstva i knjigovodstva

Sigurno ste primetili da se pojmovi “knjigovodstvene usluge”, “knjigovođa”, “knjigovodstvo”, koriste kao sinonimi sa pojmovima “računovodstvene usluge”, “računovođa”, “računovodstvo”.

U tekstu koji sledi pojasnićemo razlike između računovodstva i knjigovodstva.

Iako se u svakodnevnom jeziku  često koriste kao sinonimi, razlike u pojmovima računovodstvo i knjigovodstvo su evidentne.

Ne možemo tvrditi da su uloge knjigovođe i računovođe potpuno različite, međutim, svaka od njih ima svoje specifične zadatke i uloge.

Takođe, važno je imati na umu da su ove dve discipline međusobno uslovljene, obzirom na to da posao računovođe zavisi od uloge knjigovođe.

U poslovnom svetu, knjigovođa ima ulogu prikupljanja, organizovanja i evidentiranja osnovnih finansijskih informacija i podrazumeva vođenje poslovnih knjiga, odnosno evidenciju poslovnih promena.

Postoje prosto i dvojno knjigovodstvo i različite knjigovodstvene evidencije.

Sa druge strane, računovođa koristi te informacije kako bi napravio potrebne analize i doneo ključne poslovne zaključke.

Dakle, knjigovodstvo predstavlja osnovno vođenje poslovnih knjiga i registraciju finansijskih transakcija. Knjigovođa prati prihode, rashode, imovinu i obaveze.

Međutim, posao da bi bio uspešan traži mnogo više od vođenja knjiga i evidencije. Biznisima je takođe potrebno strateško savetovanje i analize, što je tačka na kojoj računovođa ulazi u igru.

Računovodstvo, kao šira oblast, obuhvata prikupljanje, analizu i interpretaciju informacija o finansijskom statusu organizacije. Ovde se razdvajaju neki ključni aspekti:

 1. Knjigovodstvo: Vođenje osnovnih finansijskih evidencija i evidencija o transakcijama.
 2. Finansijsko planiranje: Analiza i projektovanje budućih poslovnih performansi i budžetiranje.
 3. Finansijske analize: Procena finansijskih podataka i identifikacija uzroka promena u poslovanju.
 4. Interni kontrolni procesi: Osiguranje tačnosti i usaglašenosti sa relevantnim propisima i standardima.
 5. Finansijsko izveštavanje: Priprema finansijskih izveštaja i analiza za donošenje ključnih odluka.

U suštini, računovođe koriste osnovne knjigovodstvene podatke da bi obavili proračune i pripremili izveštaje o finansijskom stanju. Ovi izveštaji se zatim koriste za analizu, planiranje i donošenje strateških odluka.

Kod manjih firmi i preduzetnika fokus je u ispunjavanju knjigovodstvenih i poreskih zakonskih obaveza, pa se u ovom kontekstu i pojmovi knjigovodstva i računovodstva češće koriste kao sinonimi.

Treba naglasiti da bi i mala preduzeća i preduzetnici trebali koristiti benefite računovodstva i računovodstvenih podataka za dalji razvoj svog biznisa.

Da rezimiramo i pojednostavimo, knjigovodstvo se bavi osnovnim evidencijama, dok računovođe analiziraju ove podatke i koriste ih za donošenje ključnih poslovnih odluka. I to su osnovne razlike između računovodstva i knjigovodstva.

Nadamo se da Vam je ovaj tekst bio od pomoći.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa Vašim poslovanjem stojimo Vam na raspolaganju.

Knjigovodstvena agencija Trgoservis, preko 30 godina profesionalno servisira i podrška je poslovanju mnogim uspešnim firmama.

Javite se da porazgovaramo o Vašem poslu i idejama, biće nam zadovoljstvo…  

Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte 2023.

Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte 2023.

Krajem jula 2023. godine, Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte za 2023. godinu.

Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija, gospodina Siniše Malog, Programom je obezbeđeno 900 miliona dinara bespovratnih sredstava. Ostatak investicionih ulaganja privrednih subjekata će se finansirati putem povoljnih kredita iz Fonda za razvoj.

Ovaj poziv je raspisan kako bi se podstakle investicije privrednih subjekata u proširenje proizvodnje, jačanje konkurentnosti, ravnomeran regionalni razvoj i otvaranje novih radnih mesta.

„Gledajući programe koje sprovodimo, pokazujemo ne samo našu snagu, već i brigu koju osećamo prema nosiocima razvoja naše ekonomije – preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Oni su stub svake privrede, a njihov napredak je prioritet svake ekonomije. Država prepoznaje značaj sektora MSP i zato im kroz programe koje smo pripremili pružamo podršku“, naglasio je Mali.

Prema Programu, preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva i zadruge koji ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% za privredne subjekte koji pripadaju trećoj ili četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos vrednosti projekta će se finansirati iz povoljnih kredita Fonda za razvoj.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 75.000 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica. Najviši iznos bespovratnih sredstava od 12.500.000 dinara mogu konkurisati brzorastući privredni subjekti.

Sredstva su namenjena za nabavku, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje proizvodnog, skladišnog ili poslovnog prostora u sastavu proizvodnog. Takođe, privredni subjekti koji se bave IT i visokotehnološkim uslugama mogu kupiti i poslovni prostor. Prostor ne sme biti kupljen od drugog privrednog subjekta, osim u slučajevima kada se kupuje nov ili nekorišćen prostor tokom dužeg vremenskog perioda.

Sredstva predviđena programom takođe se mogu koristiti za nabavku novih ili polovnih (do pet godina starih) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje, mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, nabavku softvera i računarske opreme, kao i za trajna obrtna sredstva, koja čine najviše 10% ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren dok visina traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje programa i to uvećanih za 20 odsto, što je okvirno iz dosadašnjeg iskustva procenat odbijenih i odustalih zahteva predviđenih za sprovođenje Programa, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internet stranici Ministarstva privrede – www.privreda.gov.rs, Fonda za razvoj – www.fondzarazvoj.gov.rs, kao i na Portalu preduzetništva www.preduzetnistvo.gov.rs.

Na strani blog/video našeg sajta naći ćete mnoge korisne informacije na razne teme. Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko imate neko pitanje.

Vaš Trgoservis