Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Neoporezivi iznos na godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu je 4.269.564 dinara

Fizička lica koja su ostvarila dohodak preko 4.269.564 dinara u 2023. godini, imaju  obavezu da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Bitna novina tiče se obveznika poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju navršenih  manje od 40 godina života.

Za te obveznike umanjuje se zbir pojedinih stavki godišnjeg dohodka za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Umanjenje se vrši za zbir zarade (član 15a do 15v ZPDG), oporezivi prihod od samostalne delatnosti (član 33. stav 2. i član 41. ZPDG) i oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i industrijske svojine (član 55. i 60. ZPDG)

 

Ukoliko je iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom viši od zbira prethodno navedenih stavki godišnjeg dohotka obveznika mlađeg od 40 godina, ukupno umanjenje ne može biti više od zbira prethodno navedenih stavki.

 

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 6.000.000 – 4.269.564 = 1.730.436).

Lični odbici su iznosi koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje i oni su za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (569.275 dinara), a za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (213.478 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje.

Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

 

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od 10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 8.539.128 dinara, a 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 8.539.128 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 10.000.000 dinara se plaća 10% na 8.539.128 dinara i 15% na 1.460.872 dinara).

 

 

15. maj 2024. godine  je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2023. godini.

Procedura podnošenja prijave je značajno izmenjena u odnosu na prošlu godinu.

Izmene se tiču sledećih stavki:

·         Poreski organ unosi podatke u poresku prijavu na osnovu podataka iz službenih evidencija i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila (član 92. stav 2. ZPDG);

·         poreski obveznik je dužan da izvrši izmenu ili dopunu poreske prijave, u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave (član 92. stav 3. ZPDG);

·         Poreska uprava podnosi poresku prijavu za (član 92. stav 4. ZPDG) ukoliko poreski obveznik to ne uradi do 15. maja.

Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, odnosno do 15. maja.

Prošle godine je propisana nova poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana na obrascu PP GPDG.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter