Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Nove fiskalne kase, izgled i sadržaj fiskalnog računa

Transkript:

Nove fiskalne kase, izgled i sadržaj fiskalnog računa

Sada ću govoriti o fiskalnom računu, odnosno o njegovom izgledu i sadržaju.

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvaren promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

Podaci o vrsti računa, da li je to avans ili je promet koji su predmet fiskalizacije ili kopija, predračun ili neka obuka. Svaki račun će biti predmet fiskalizacije ali samo su avans i promet oni računi koji ulaze u poreski obračun, dok se ove ostale vrste računa samo beleže i ne ulaze u fiskalni obračun.

Zatim se beleži tip transakcije, to može biti prodaja (naplata) ili refundacija (povraćaj).

Naravno obavezan je i naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvena oznaka poslovnog prostora.

Takođe i poreski identifikacioni broj obveznika fiskalizacije

PIB pravnog lica odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa. Znači govorimo o PIB-u korisnika.

Naziv, šifra ukoliko obveznik fiskalizacije koristi šifru za označavanje dobara odnosno usluge.

Količinu i jedinicu mere,

Cenu po jedinici mere,

Oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara odnosno usluge.

Znači ovo su podaci o tome šta je bio predmet prodaje odnosno dobara ili usluga.  Detaljno, precizno, sa nazivom, sa šifrom.

Zatim ide deo koji je vezan za poreske stope i poreze, znači specifikacija poreskih stopa, iznos poreza po poreskim stopama, ukupan iznos poreza i vrednost prometa po poreskim stopama. To je taj deo koji se tiče poreza na dodatu vrednost.

Zatim ide ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa, zatim način plaćanja, da li je to gotovinas, transfer, ček, platna kartica ili neki drugi bezgotovinski način plaćanja.

Uplaćeni iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu odnosno korisniku usluga.

Zatim, kao i do sada upisuje se dan, mesec, godina, ali i sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa.

Zatim ide jedinstven redni broj fiskalnog računa i  jedinstven redni broj po vrsti računa i po tipu transakcije, govorili smo već koja može biti vrsta računa i koji može biti tip transakcije.

Takođe ono što je novo, to je dvodimenzionalni bar kod, QR (quick response)  kod za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi. Što se tiče izdavanja fisklanog računa u elektronskoj formi u prvom trenutku je bilo predviđeno da se fiskalni račun u elektronskoj formi izdaje isključivo za prodaju preko internet, sada je tu dato dodatno objašnjenje da se takav fiskalni račun izdaje i kada postoji striktni dogovor sa korisnikom da se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi.

I takođe, ono što je obavezno to je i da poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta  ukoliko postoji potreba za tim.

Naravno pitanje je da li fisklani račun može da sadrži neke reklamne poruke i neka druga obaveštenja, odgovor bi bio da može, alit a slova i ti brojevi u poruci moraju biti ispisani nekim drugim fontom, da budu manjih dimenzija od ostalih obaveznih podataka na računu.

Ostavi komentar

Prijavi se na naš newsletter