Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Boravišna i radna dozvola za strance u Srbiji

Boravišna i radna dozvola za strance su prvi uslov da bi stranci mogli da rade u Srbiji. 

Osnov za odobrenje boravišne i radne dozvole razlikuje se u odnosu na razlog zbog kojeg ga stranac traži. Samim tim biće različita i potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva.

U slučaju privremenog boravka, osnov za odobrenje može biti:

1. privremeni boravak radi samozapošljavanja (stranac koji namerava da otvori firmu u Srbiji i biće zaposlen u svojoj firmi)

2. privremeni boravak radi zapošljavanja stranca u Srbiji

3. privremeni boravak radi upućivanja na rad u Srbiju

Dokumentacija se uz zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu podnosi nadležnim institucijama u mestu gde je registrovana firma koja zapošljava stranca.

Proceduru opisujemo u nastavku teksta.

 

1. Beli karton ili prijava boravišta stranog državljanina

 

Prvi uslov u postupku podnošenja zahteva je da stranac ima u pasošu udaren pečat granične policije sa tačnim datumom i mestom ulaska u Srbiju.

Ukoliko stranac nije dobio pečat pri ulasku u Srbiju, postupak ne može biti sproveden.

 

U tom slučaju jedina opcija je da se stranac vrati na granični prelaz kako bi ponovo prešao granicu, odnosno izašao iz zemlje  i ponovo ušao u zemlju da bi dobio pečat granične policije sa tačnim datumom i mestom ulaska u Srbiju.

 

Sledeći korak je prijava boravišta stranca, i ovde je potreban „beli karton“.

„Beli karton“ je dokument Prijava boravišta-prebivališta stranca.

Da bi stranac mogao da dobije beli karton, vlanik stana u kome će stranac boraviti dužan je da najkasnije u roku od 24 sata nakon dolaska stranca u mesto boravka prijavi njegov boravak u lokalnoj policijskoj upravi. Prijavu popunjava vlasnik stana ili ovlašćeno treće lice.

Kada vlasnik popuni beli karton, prijavljuje boravak stranca zajedno sa pratećom dokumentacijom Policijskoj upravi.

Potrebna dokumentacija za prijavu je:

          Prijava boravišta stranca

          Putna isprava stranca

          Dokaz o vlasništvu stana (nekretnine)

Ovlašćenom licu je potrebna i overena punomoć, a preporuka je da ponese i lična karta stvarnog vlasnika.

Stranac nema obavezu da bude lično prisutan U PU u slučaju prijave ili odjave boravišta.  

2. Podnošenje zahteva za privremeni boravak

Dokumentacija i zahtev za odobrenje privremenog boravka se predaju Upravi za strance u Policijskoj upravi.

U ovom slučaju obavezno je lično prisustvo stranca. Zahtev se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom (dokazima). Bitno je napomenuti da službena lica često zahtevaju dopunu dokumentacije dodatnom dokazima.

U slučaju produženja privremenog boravka, takođe je potrebno lično prisustvo stranca.

Rok za podnošenje zahteva za produženje je najranije 3 meseca do isteka roka, a najkasnije 30 dana do isteka privremenog boravka.

 

Procedura za privremeni boravak

Privremeni boravak podrazumeva boravak stranca zbog rada u trajanju od 90 do godinu dana.

Procedura dobivanja privremenog boravkla ne traje dugo. Odgovor se zna za najviše 15 dana. 

Odobrenje, nakon što se dobije, upisuje se u pasoš. Datum važenja pasoša mora biti najmanje tri meseca duži od roka koji je odobren za privremeni boravak.

 

Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobrenje privremenog boravka po svakom osnovu:

         važeći lični dokument na uvid,

         dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (potvrda o ličnim raspoloživim novčanim
sredstvima stranca),

         prijava adrese boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji iz MUP-a ili beli karton,

         dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

         dokaz o uplati propisane takse,

         dve fotografije u boji 35x45mm

         popunjen formular

Pored navedene obavezne dokumentacije postoji i posebna dokumentacija.

 

2.1. Privremeni boravak po osnovu zaposlenja u Srbiji

 

Posebna dokumentacija koja se prilaže uz gorenavedenu obaveznu dokumentaciju:

         zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zaposlenja,

         izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji (ili rešenje o registraciji pravnog lica u kojem se stranac zapošljava),

         ugovor o radu (ili ugovor o delu ili drugi ugovor o radnom angažovanju stranca),

         Izveštaj Nacionalne službe za zapošljavanje o ispunjenosti uslova za zaposlenje (kada se stranac zapošljava prvi put) ili rešenje NSZ o odobrenju zasnivanja radnog odnosa sa strancem.

 

Privremeni boravak stranaca radi zapošljavanja odnosi se na zapošljavanje stranih državljana u Srbiji. ovo se odnosi na strance koji ne rade u inostranstvu, a nameravaju da se zaposle u Srbiji i potpišu ugovor o radu sa kompanijom koja posluje u Srbiji.

 

Kompanija koja upošljava stranca, dužna je d apodnese zahtev NSZ za odobrenje radne dozvole za rad tog stranog lica.

Uslov da se zaposli stranac je da NSZ objavi mišljenje o ispunjenosti uslova, odnosno da na evidenciji NSZ nema drugih lica sa kvalifikacijama koje kompanija zahteva.

 

2.2 Privremeni boravak radi upućivanja na rad u Srbiju

 

Dokumentacija potrebna za radnu dozvolu po ovom osnovu je:

         zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu
upućivanja na rad,

         izvod ili rešenje o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji

         ugovor o poslovnoj saradnji između stranog i domaćeg
pravnog lica (ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i slično),

         uput ili odluka strane kompanije o upućivanju radnika
u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji – potrebno je priložiti original i prevod ovlašćenog sudskog tumača,

         potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici
Srbiji (o radnom angažovanju stranog državljanina).

 

Privremeni boravak radi upućivanja stranca na rad u Srbiju je drugi osnov za ishodovanje radne dozvole. Ona se odnosi za dobijanje radne dozvole za stranca koji je zaposlen u inostranstvu (u istoj ili drugoj kompaniji), a koji se upućuje na rad u Srbiju.

 

Strani državljanin ne zasniva radni odnos u Srbiji, već je i dalje zaposlen u inostranstvu . Upućuje se da obavlja rad u kompaniji čije je sedište u Srbiji. U ovom slučaju se od NSZ ne zahteva izveštaj i mišljenje o ispunjenosti uslova o kvalifikacijama koje kompanija zahteva.

 

2.3 Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja

 

Zahtev po ovom osnovu odnosi se na radne dozvole za strance radi osnivanja preduzeća u Srbiji. Ovo važi za strance koji žele da otvore svoju firmu u Srbiji i da u njoj rade kao zaposleni.

Prva obaveza stranca u ovomslučaju je da se registruje kao preduzetnik u APR-u. Sledeći korak je dapodnese zahtev za privremeni boravak podnese Upravi za strance u PU.

 

Potrebna dodatna dokumentacija koja se prilaže po ovom osnovu, uz gorenavedenu obaveznu je:

         zahtev za privremeno odobrenje po osnovi samozapošljavanja,

         rešenje o registraciji iz APR-a ili izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika,

         potvrda banke o prometu na računu

 

Da bi se olakšala saradnja sa drugim većim kompanijama u Srbiji, stranci se najčešće registruju kao preduzetnici. Ovo je čest slučaj u IT sektoru, gde veće kompanije radije biraju preduzetnika umesto da ga zaposle – osnuju radni odnos

 

Na ovaj korak se odlučuju naši i strani državljani kako bi lakše sarađivali sa većim firmama.

 

3. Ishodovanje radne dozvole po osnovu zapošljavanja stranca

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje radne dozvole je:

         zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje

         rešenje iz APR-a o upisu poslodavca u registar privrednih subjekata,

         pasoš (overena kopija prve strane sa ličnim podacima i
strana sa pečatom sa odobrenim privremenim boravkom),

         potvrda  PU ili odobrenje za privremeni boravak stranca u Srbiji,

         izveštaj NSZ o rezultatu sprovedenog testa tržišta rada,

         predlog ugovora o radu ili druge vrste ugovora o radnom angažovanju,

         uverenje iz baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da kompanija nije otpuštala zaposlene po osnovu tehnološkog viška, za radno mesto za koje se traži radna dozvola,

         izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca

         diploma i prevod diplome stečenog obrazovanja overen od strane sudskog tumača,

         dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu, kao i overen prevod sudskog tumača za kopije potvrda o predhodnom iskustvu,

         dokaz o uplati administrativne takse

Za radnu dozvolu poslodavac teba da podnese zahtev za
izdavanje ili produženje radne dozvole NSZ. Ovaj zahtev poslodavac podnosi NSZ prema seduštu filijale. Nakon što je zahtev podnešen, NSZ je u obavezi da sprovede test tržišta rada koji se sprovodi po zahtevu kompanije koja želi da zaposli stranca.

 

Poslodavac podnosi zahtev za test tržišta rada za konkretno radno mesto. Zahtev podnosi najmanje 60 dana a najkasnije 10 dana pre izdavanja radne dozvole. NSZ zatim sprovodi test tržišta rada u periodu od 10 dana. Tako proverava da li na evidenciji nezaposlenih postoje nezaposlena lica koja odgovaraju profilu i kvalifikacijama iz podnetog zahteva.

Zatim NSZ kreira Izveštaj o realizaciji potebe za zapošljavanjem
koji dostavlja prodavcu. Nakon dobijanja Izveštaja poslodavac može da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole.

 

3.1. Radna dozvola za upućena lica

 

Dokumentacija potrebana za podnošenje zahteva:

         zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica,

         rešenje iz APR

         pasoš stranca, odnosno overena kopija prve i strane sa
pečatom,

         odobrenje o privremenom boravku u Srbiji,

         ugovor o poslovno tehničkoj saradnji ili drugi ugovor
između dva pravna lica (firma iz Srbije za koju se vrše poslovi i strana kompanija),

         overen prevod sudskog tumača za ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,

         ugovor ili potvrda strane kompanije da taj stranac
radi najmanje godinu dana kod tog poslodavca.

         ugovor o zakupu stana za vreme koje će stranac boravitii raditi u Srbiji,

         akt ili potvrda strane kompanije o upućivanju stranca na rad u Srbiju (zajedno sa prevodom sudskog tumača,   

         dokaz o plaćenoj naknadi za administrativnu taksu.

 

3.2 Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva – potrebna dokumentacija

 

Sledeću dokumentaciju podnosi ogranak strane kompanije
(ili zavisno preduzeće koje je registrovanu u Srbiji):

         zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru
pravnog lica registrovanog u inostranstvu,

         rešenje pravnog lica o upisu u APR,

         pasoš stranca, odnosno overene kopije prve strane i strane sa pečatom,

         odobrenje privremenog boravka u Srbiji

         ugovor ili potvrda strane firme da je stranac najmanje
godinu dana zaposlen kod tog poslodavca na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste (zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za ovaj dokument),

         akt ili potvrda inostrane kompanije o upućivanju stranca na rad u Srbiju (na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste), zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za taj dokument,

         plaćena administrativna taksa

 

3.3 Radna dozvola za samozapošljavanje

 

Dokumentaciju podnosi strani državljanini prilaže sledeće dokaze:

         zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje,

         pasoš odnosno overene putne isprave,

         uverenje o privremenom boravku stranca u Srbiji,

         izjava o aktivnostima kojima planira da se bavi (vrsta, trajanje, obim aktivnosti, broj i struktura budućih zaposlenih)

         dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu za obavljanje te konkretne delatnosti (sa overenim prevodom sudskog tumača),

          ugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora,

         dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Ukoliko vam je potrebna bilo kakva pomoć na ovu temu, budite slobodni da nas kontaktirate