Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Dodatni rok za prijavljivanje obveznika novog modela fiskalizacije za finansijsku podršku

Od 15. marta 2022. godine dodatni rok za prijavljivanje obveznika novog modela fiskalizacije za finansijsku podršku


Obaveštavamo obveznike fiskalizacije da je doneta Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22), koja je stupila na snagu 11. marta 2022. godine.

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija

U skladu sa Uredbom od 15. marta 2022. godine, zaključno sa 5. aprilom 2022. godine, obveznici fiskalizacije (osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine) Poreskoj upravi preko portala ePorezi mogu da podnesu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, a nakon što im Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Za dodelu finansijske podrške može se podneti samo jedna izjava.

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem

Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju

Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS”, broj 95/21), ne mogu podnositi novu izjavu po ovoj uredbi.  

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Postojeći kao i novi obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Video – Nove fiskalne kase – ko je obveznik zakona o fiskalizaciji

Transkript

Nove fiskalne kase – ko je obveznik zakona o fiskalizaciji

Kada govorimo o zakonu o fiskalizaciji prvo pitanje je ko je obveznik zakona o fiskalizaciji.

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i poreza na dobit pravnih lica koji vrši promet na malo.

Promet na malo smatra se svaki izvršeni promet dobara i promet fizičkim licima, kao i promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, bez obzira da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik.

Novina je da se u promet uključuje i promet koji je izvršen preko samonaplatnih uređaja to jest automata.

Kao primer navodim da ako se ode u autoperionicu i uzme žeton za pranje automobila, pored žetona dobićete i fiskalni račun.

Šta se smatra maloprodajnim objektom?

To je svaki poslovni prostor i prostorna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima. Ovaj termin primarno znači da nije procentualno navedeno, sli tu se smatraju svi redovni maloprodajni objekti. Ako negde postoji sporna situacija oko toga šta je to primarno korišćenje objekta, onda bi to za sada moglo znači da se barem pedeset posto koristi za promet maloprodaje.

Predmet fiskalizacije po članu tri zakona o fiskalizaciji se navodi promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.

Znači pored ostvarenog prometa koji se dešava u maloprodajnim objektima, takođe se fiskalizacijom obuhvata i primljeni avans za promet na malo.

Znači ako dobijete pare unapred, pre izvršenog prometa, dužni ste da evidentirate taj promet preko fiskalnog uređaja.

Kasnije će biti reči o tome šta ako su sredstva dobijena preko računa i videće se na izvodu a ne direktno na samoj kasi, tu praktično znači da taj avans će se evidentirati prvog narednog dana od dana prometa na izvodu na računu.

Ono što je takođe važno na početku navesti je da obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo preko elektronskog uređaja imaju svi obveznici bez obzira na to koji vid naplate je bio, znači znamo da naplata može biti i čekom, gotovinom, transferom preko računa, znači bez obzira kako je naplata izvršena postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja.

 

Nove fiskalne kase i ko nema obavezu fiskalizacije

Transkript

 Nove fiskalne kase i ko nema obavezu fiskalizacije

 Drugo pitanje bi bilo, ko nema obavezu fiskalizacije.

 Zakonodavac je propisao uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom su određene delatnosti kod čijeg obavljanja polazeći prvenstveno od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja, kao i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo i primljenih avansa za promet na malo.

 Te delatnosti su:

Pod jedan, prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima.

 Ovde naglašavamo da se oslobođenje odnosi isključivo na prodaju sopstvenih poljoprivrednih proizvoda, koje je poljoprivredni proizvođać sam proizveo.

 Na našim pijačnim tezgama se uglavnom vrši preprodaja poljoprivrednih proizvoda, tako da se na ta lica koja se bave preprodajom ne odnosi oslobađanje od obaveze evidentiranja prometa.

 Zatim dalje, one delatnosti koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata.

 Znači tu se radi o grejanju, gasu, telefonu, električnoj energiji, voda i druge slične stvari.

 U članu tri uredbe, navedene su još neke delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja.

 Pa s obzirom da tih delatnosti ima više, navešćemo samo neke, recimo šifra četrdesetdevet tačka tridesetdva, to je taksi prevoz, zatim gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, zatim pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja.

Zatim, obrazovanje osim iz grane osam pet tačka pet – ostalo obrazovanje, zatim zdravstvene delatnosti ali, zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Znači sve privatne ordinacije, poliklinike, i ustanove moraju da evidentiraju promet, to je i do sada bilo tako.

Kod pravnih poslova samo treba reći da i za ubuduće i taksi prevoz i delatnost advokata neće biti obveznik fiskalizacije.

 Što se tiče delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se i delatnosti iz zakona o komunalnim delatnostima, osim, upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebne delatnosti i pružanje usluga na pijacama, izdavanje u zakup objekata tezgi i prostora na njima.

Ove delatnosti i do sada su bile izuzete od oslobađanja odnosno bile su u obavezi da se izdaje fiskalni račun.

 Takođe poslovi iz pravilnika određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, i ovde ima izuzetak, a to je kamenorezački zanat.

Takođe i pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa trgovine na malo izvan prodavnica, to je ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe, kolporteri, znači tu nije uključena ova prodaja štampe u kioscima, nego samo na ulicama i ostale nepomenute lične delatnosti kao što su aktivnosti čistača cipela, nosača i lica za naplatu parkiranja automobila.

 Ova uredba se primenjuje od prvog prvog dve hiljade dvadeset druge godine.

 

 

 

 

 

 

 

Nove fiskalne kase – kako je bilo do sada i šta nas čeka ubuduće

Transkript

Nove fiskalne kase, kako je bilo do sada i šta nas čeka ubuduće

U trećem delu priče o novom zakonu o fiskalizaciji govorimo o tome kako je to do sada bilo, a kako će biti u buduće.

Po do sada važećem zakonu o fisklanim kasama evidentiranje prometa se vršilo preko fiskalne kase koja je bila povezana sa GPRS uređajem, stabilnom telefonskom linijom, sa centrom u Beogradu.

Rad na fiskalnoj kasi je bio u operativnoj memoriji i tek kada se pritisne dugme za štampu fiskalnog isečka, taj promet se beležio.

Štampa je išla preko posebnog uređaja, takozvanog fiskalnog štampača, na termalnoj traci, sa kopijom, gde je original fiskalnog isečka se davao korisniku, a kopija se čuvala na rolni. I postojala je obaveza čuvanja te rolne.

Na kraju radnog dana se vršilo zaključivanje dnevnog prometa, i tek tada su ti podaci sa ukupnog dnevnog prometa odlazili na takozvanu tvrdu memoriju, sa koje su se povremenim pristupom od strane poreske uprave preuzimali podaci na centralni server.

Znači nije bilo podataka o pojedinostima, o izvršenom prometu usluga i o prometu dobara na fisklanim isečcima, već je taj zbirni podatak o tome šta je tog dana prometovano samo bio poznat u poreskoj upravi.

Poreski obveznik je imao obavezu da vodi dodatne evidencije. Čuvali su se ti dnevni izveštaji i kopije fiskalnih isečaka. A znamo da su kopije tih fiskalnih isečaka bile podložne bledenju i brzom propadanju.

Takođe postojala je i obaveza da se ručno vode nalozi za ispravku i obaveza da se izdaju gotovinski računi na zahtev kupaca kada su oni toi prilagali za svoje poslovne knjige ako se radi o obveznicima od samostalnih delatnosti i poreza na dobit.

Bila je obavezna fiskalizacija i defiskalizacija kase i obaveza godišnjeg pregleda od strane servisa i servisiranje kase.

Takođe postojala je obaveza da se izdaje fiskalni račun preko fiskalne kase u svakom slučaju kada ima električne energije. Ako nema električne energije, u praksi su ljudi prelazili na ručno izdavanje računa, s tim da to nije bilo u skladu sa zakonom, zato što je zakon jedino dozvoljavao ručno izdavanje računa u onim slučajevima kada je prijavljen kvar kase, kada je kasa bila kod servisera i uz potvrdu o tome kvaru i otklanjanju kvara. U tom međuprostoru je moglo da se radi izdavanje računa ručno.

Poreska uprava je koristila u cilju kontrole evidentiranih prometa takozvanu provokativnu kontrolu, i to znamo kako je izgledalo i kako je završavalo.

Sada sam govorio o tome kakav je do sada bio rad na fiskalnim kasama.

Sada ću pričati o tome kako će to biti ubuduće.

Ministarstvo finansija je ocenilo da je dosadašnji koncept evidentiranja prometa bio tehnološki zastareo, da poreska uprava ne raspolaže sa dovoljno podataka o ostvarenom prometu, te da je potrebno da se pređe na praćenje prometa u stvarnom vremenu, i da treba iskoristiti evidentni napredak tehnologije.

Ta budućnost se zapravo zove fiskalizacija – fiskalni račun u elektronskoj formi.

Za pravilno ispunjenje obaveze za evidentiranje prometa na malo preko fiskalnog sistema za izdavanje računa ubuduće će biti neophodno:

Prvo, bezbednosni element. To je element koji može biti u vidu smart kartice, SD kartice, USB tokena, ili sigurnosnog fajla u odgovarajućem formatu.

Ovaj bezbednosni uređaj izdaje poreska uprava poreskom obvezniku, a funkcija bezbednosnog uređaja je da potvrđuje autentičnost obveznika fiskalizacije i obezbeđuje digitalni potpis kao i da čuva integritet podataka.

Sledeći neophodni element procesor fiskalnih računa, on može biti hardverski ili softverski, i može biti i lokalni ili virtuelni.

On prima podatke od elektronskog sistema za izdavanje računa od kase, vrši izračunavanje iznosa poreza, fiskalizuje račun u komunikaciji sa bezbednosnim elementom i prenosi podatke u sistem za upravljanje fiskalizacijom i čuva ih do momenta prenosa.

Znači ako je u nekom trenutku onemogućen direktni prenos, on ih čuva i u prvom momentu kada prenos bude omogućen šalje ih.

Elektronski sistem za izdavanje računa, odnosno elektronski uređaj za izdavanje računa može biti hardverskog ili softverskog tipa. On praktično generiše ili izdaje fiskalni račun. Komunicira sa procesorom fiskalnih računa u cilju izdavanja fiskalnih računa i izdaje elektronski račun u elektronskom ili papirnom obliku ako sadrži sve elemente.

Kad pričamo o tome da li je to hardverski ili softverski uređaj, videćemo kasnije, pričaćemo o tome da to ima više mogućnosti u opredeljenju koji elektronski sistem odabrati.

Ovi elementi koje sam nabrojao se zapravo nalaze kod poreskog obveznika a sada ću reći šta se nalazi sa ove druge strane odnosno kod poreske uprave.

Svi ti podaci se slivaju kod poreske uprave jer kod njih se nalazi sistem za upravljanje fiskalizacijom. Taj sistem prihvata i čuva fiskalne račune svih poreskih obveznika, znači sve podatke koji postoje na fiskalnom računu.

On zapravo konsoliduje fiskalne račune jednog obveznika koji ima više fiskalnih uređaja, i podržava procese vezane za bezbednosne elemente i elektronske fiskalne uređaje i integrisanje sa drugim elektronskim sistemima sa kojima poreska uprava raspolaže.

Naravno poreska uprava je navela da ima i naprednu analitičku platformu kao deo sistema za upravljanje fiskalizacijom koji automatizovano analizira  podatke u tim fiskalnim računima i signalizira neuobičajene pojave kod poreskih obveznika.

Takođe radi ukrštanje podataka sa fiskalnih isečaka sa drugim podacima iz registra poreskog obveznika. To zapravo zbači da će poreska uprava zadati određene parametre tom sistemu za upravljanje fiskalizacijom i da će automatizacijom i obradom tih podataka poreska uprava dobiti signale koje poreske obveznike treba kontrolisati i u kom smislu vršiti kontrolu.

Tako da u svakom slučaju ovo će biti veliki napredak i veliko olakšanje, prvo u smislu toga da se svi podaci iz maloprodaje evidentiraju i svi podaci će biti dostupni poreskoj upravi i svi će biti podložni analizi u smislu toga da bi se odredilo koga kontrolisati.

To ne znači da će se ove provokativne kontrole koje su bile vezane za dosadašnji način evidentiranja prometa ugasiti, ali recimo to bi značilo da poreska uprava može koristeći ovo stvarno vreme evidentiranja prometa, ne mora uopšte ulaziti u objekta nego može ispred objekta da kad vidi da je mušterija izašla sa kupljenim proizvodom, da direktnim uvidom u stvarnom vremenu da vidi da li je taj račun evidentiran kod poreske uprave, da li je izdat stvarno fiskalni račun i ako nije da onda odmah pristupi kontroli. Znači ne mora da radi kontrolu uvida nego će imati kontrolu preko svog sistema za upravljanje fiskalizacijom. 

  

 

 

Nove fiskalne kase – nešto više o novim fiskalnim uređajima

Transkript

Nove fiskalne kase – nešto više o novim fiskalnim uređajima

Sada ćemo nešto reći o onome što je najvažnije, a to je zapravo takozvani elektronski sistem za izdavanje računa, odnosno elektronski uređaj za fiskalne račune.

To predstavlja dosadašnju kasu i poreski obveznik ima mogućnost izbora u skladu sa svojim potrebama.

Jedan od izbora je jedan ili više hardverskih elektronskih sistema od kojih svaki ima svoj lokalni processor fiskalnih računa.

Drugi je, jedan ili više softverskih elektronskih sistema instaliranih na računaru, mobilnom telefonu ili tabletu koji su povezani sa jednim lokalnim procesorom fiskalnih računa.

Hibridni, hardverski ili softverski elektronski sistemi koji su ujedinjeni u okviru softvera i koji se preko interneta povezuju sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa.

Zatim, jedan ili više softverskih elektronskih sistema instaliranih na računaru, mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko internet povezuju sa softverskim virtuelnim procesorom fiskalnih računa

I, mogućnost je softverski elektronski sistem u formi internet prodavnice, koja se preko internet povezuje sa softverskim virtuelnim procesorom fiskalnih računa.

 

Nove fiskalne kase, izgled i sadržaj fiskalnog računa

Transkript:

Nove fiskalne kase, izgled i sadržaj fiskalnog računa

Sada ću govoriti o fiskalnom računu, odnosno o njegovom izgledu i sadržaju.

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvaren promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

Podaci o vrsti računa, da li je to avans ili je promet koji su predmet fiskalizacije ili kopija, predračun ili neka obuka. Svaki račun će biti predmet fiskalizacije ali samo su avans i promet oni računi koji ulaze u poreski obračun, dok se ove ostale vrste računa samo beleže i ne ulaze u fiskalni obračun.

Zatim se beleži tip transakcije, to može biti prodaja (naplata) ili refundacija (povraćaj).

Naravno obavezan je i naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvena oznaka poslovnog prostora.

Takođe i poreski identifikacioni broj obveznika fiskalizacije

PIB pravnog lica odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa. Znači govorimo o PIB-u korisnika.

Naziv, šifra ukoliko obveznik fiskalizacije koristi šifru za označavanje dobara odnosno usluge.

Količinu i jedinicu mere,

Cenu po jedinici mere,

Oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara odnosno usluge.

Znači ovo su podaci o tome šta je bio predmet prodaje odnosno dobara ili usluga.  Detaljno, precizno, sa nazivom, sa šifrom.

Zatim ide deo koji je vezan za poreske stope i poreze, znači specifikacija poreskih stopa, iznos poreza po poreskim stopama, ukupan iznos poreza i vrednost prometa po poreskim stopama. To je taj deo koji se tiče poreza na dodatu vrednost.

Zatim ide ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa, zatim način plaćanja, da li je to gotovinas, transfer, ček, platna kartica ili neki drugi bezgotovinski način plaćanja.

Uplaćeni iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu odnosno korisniku usluga.

Zatim, kao i do sada upisuje se dan, mesec, godina, ali i sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa.

Zatim ide jedinstven redni broj fiskalnog računa i  jedinstven redni broj po vrsti računa i po tipu transakcije, govorili smo već koja može biti vrsta računa i koji može biti tip transakcije.

Takođe ono što je novo, to je dvodimenzionalni bar kod, QR (quick response)  kod za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi. Što se tiče izdavanja fisklanog računa u elektronskoj formi u prvom trenutku je bilo predviđeno da se fiskalni račun u elektronskoj formi izdaje isključivo za prodaju preko internet, sada je tu dato dodatno objašnjenje da se takav fiskalni račun izdaje i kada postoji striktni dogovor sa korisnikom da se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi.

I takođe, ono što je obavezno to je i da poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta  ukoliko postoji potreba za tim.

Naravno pitanje je da li fisklani račun može da sadrži neke reklamne poruke i neka druga obaveštenja, odgovor bi bio da može, alit a slova i ti brojevi u poruci moraju biti ispisani nekim drugim fontom, da budu manjih dimenzija od ostalih obaveznih podataka na računu.