Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Olakšice za zapošljavanje stranca u Srbiji

Olakšice za zapošljavanje stranca u Srbiji

Donešena je nova uredba za podsticanje poslodavaca koji bi da zaposle stranca u Srbiji. Nove subvencije za zapošljavanje stranaca u Srbiji odnose se kako na domaće, tako i na strane poslodavce koji imaju firmu u Srbiji.

Svaki poslodavac koji do sada nije niti trenutno koristi druge olakšice za zapošljevanje stranaca (stranci i povratnici iz dijaspore) u Srbiji može da ostvari pravo na ove podsticaje. U pitanju su potpuno nove poreske olakšice za zapošljavanje stranih radnika u Srbiji.

Vlada je odredila i uslove za ostvarenje prava na ove subvencije. Jedan od uslova je i visina osnovne mesečne zarade koja mora iznositi više od 300.000 dinara.

Drugi uslov je da je sa radnikom sklopljen ugovor zaključno sa 31.12.2023.

18.07.2022. je donešena uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja
poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena licau Republici Srbiji –
na
sledećem linku možete pročitati celu uredbu 

Koje troškove poslodavca će pokriti ove subvencije za zapošljavanje stranaca u Srbiji

Podsticaji koji se odnose na poslodavce su smanjenje poreza na zarade i doprinosi za PIO, i to:

70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade i

100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – PIO

Ovi podsticaji će biti isplaćeni za izvršene isplate za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine a zaključno sa 31. decembrom 2028. godine

Koji poslodavci mogu da ostvare pravo na nove subvencije za zapošljevanje stranaca?

Poslodavci koji mogu da ostvare pravo na nove olakšice i subvencije za
zapošljavanje stranaca, odnosno novonastanjenih lica su:

        domaća fizička lica

        strana fizička lica

        preduzetnici registrovani u Srbiji

        pravna lica

        predstavništva stranih poslodavaca registrovana u Srbiji

        ogranci stranih kompanija

Ko su novonastanjena lica koja ispunjavaju uslove za ove podsticaje?

Pre svega to je profil radnika odnosno fizičkog lica za kojim postoji
potreba na domaćem tržištu, a nije ga lako nadomestiti iz resursa na domaćem
tržištu rada. Ovo je bitan kriterijum i mora biti ispunjen.

Dodatni uslovi za radnike su:

        da nisu boravili u Srbiji više od 180 dana u poslednja 24
meseca pre dana zaključenja ugovora sa poslodavcem;

        da je zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim
radnim vremenom;

        da je mesečna zarada zaposlenog lica najmanje 300.000
dinara u bruto iznosu.

     Povratnici iz inostranstva takođe spadaju u kategoriju novonastanjenih lica, kao i lica koja su se školovala ili stručno usavršavala van granica Republike Srbije. To mogu biti i lica koja ispunjavaju gorenavedene uslove, a koja su u neprekidnom radnom odnosu kod poslodavca u periodu između dana podnošenja prijave i 31.12. godine u kojoj je podneta prijava. 

Na ove subvencije nemaju pravo

U nastavku ćemo videti koji su to poslodavci i zaposleni koji NEMAJU  pravo na ove subvencije.

Poslodavci koji nemaju pravo na korištenje ovih subvencija:

– ako u periodu od podnošenja prve prijave za dodelu podsticaja, zaključno
sa istekom kalendarske godine u kojoj prime polednju isplatu za podsticaje vrše
isplate dividende ili ostvarene dobiti.

– ako su korisnici pomoći države i imaju obavezu zapošljavanja novih
radnika (osim obveznika koji su tu obavezu ispunili  zaključno sa 01.07.2022. godine)

– Ukoliko po osnovu olakšice za povratnike iz dijaspore za
zaposleno novonastanjeno lice koriste ili su koristili olakšice za umanjenje
osnovice poreza i doprinosa na zarade od 70%

U smislu novonastanjenih lica, na ove podsticaje nemaju pravo:

        zaposleni sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme

        zaposleni koji su sa poslodavcem zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom

 

Broj zaposlenih kao uslov i kriterijum za poslodavce kod dodele novih podsticaja za strance u Srbiji

Bitan kriterijum koji poslodavac mora da ispuni kako bi ostvario pravo
na ove podsticaje je broj zaposlenih
na neodređeno vreme koji mora biti isti ili veći na dan prijave u odnosu na broj
zaposlenih onog datuma kada je uredba stupila na snagu.

Nove podsticaje za strance ostvaruje poslodavac čiji je broj zaposlenih
na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan podnošenja prijave isti ili veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan 18.06.2022. samo uvećan za broj lica za koje podnosi prijavu (to je datum stupanja uredbe na snagu).

Ovaj kriterijum se odnosi na privrednike registrovane pre 18. juna 2022. godine

Postoje i poslodavci koji su registrovani nakon ovog datuma, za njih  se smatra da nisu imali zaposlene radnike na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na datum stupanja na snagu uredbe.

Broj radnika za koje se može dobiti ova subvencija

Broj radnika za koje se može dobiti subvencija za strane radnike  je najviše onaj broj stranih lica (zajedno sa brojem zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koji nisu novonastanjeni obveznici na dan podnošenja prijave), koji je veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan 18.06.2022.
godine.

Neki dodatni uslovi za dodelu ovih podsticaja

– Zaposleno strano lice ostvaruje pravo na podsticaj ako je neprekidno
zaposleno kod poslodavca, u periodu između dva dana podnošenja prijave i 31.12. godine u kojoj je podneta prijava.

– Poslodavac ove subvencije može da ostvari samo za novonastanjena lica
koja zaposli zaključno sa 31.12.2023. godine (na neodređeno vreme i za puno
radno vreme)

– Za prijave čije podnošenje počinje od 2024. godine, pravo na
subvencije za novonastanjene radnike poslodavac može da ostvari ako je ispunjen i uslov da je u periodu posle 31.12.2023. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su poslednji put isplaćeni podsticaji tom radniku, nije smanjen ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Prijava za dodelu ovih podsticaja

        prijava za isplatu pojedinačne zarade se može podneti samo jednom

        podnosi se na propisanom obrascu i mora da sadrži sve poslovne podatke

        poslodavac za novonastanjena lica podnosi prijavu jednom godišnje, što je osam puta za period od 01.07.2022. do 31.12.2028.

        prijava se podnosi između 15.09. i 30.09.

        svaka prijava podnosi se za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 meseci

        prijava se podnosi za svakog zaposlenog stranca

Poslodavac koji za svakog novozaposlenog radnika podnosi prijavu, uz nju prilaže i:

        ime i prezime, JMBG ili evidencioni broj za strance

        obračun u kojem se iskazuje 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za PIO

        izveštaj  revizora koji potvrđuje tačnost obračuna

        pisanu izjavu kojom zaposleni strani radnik potvrđuje da u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu nije boravio više od 180 dana u Srbiji (ova izjava dostavlja se samo kod prve prijave za dodelu podsticaja)

 

Način isplate podsticaja za strane radnike

Sredstva se poslodavcima isplaćuju na sledeći način:

        Ministarstvo privrede dostavlja spiskove poslodavaca koji su ostvarili pravo na ove podsticaje u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava;

        sredstva se prenose u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave Upravi za trezor na poseban namesni račun;

        Uprava za trezor isplaćuje sredstva poslodavcima na posebne namenske račune najkasnije u roku od 45 dana;

        Uprava za trezor dostavlja Ministarstvu privrede obaveštenje o izvršenoj uplati nakon isplate

 

Gubitak prava na subvencije za strane radnike

U nekim slučajevima poslodavci koji su ostvarili pravo i dobili podsticaje, mogu i da izgube pravo na iste. Radi se o sledećim slučajevima:

        ako se isplaćuje dividenda ili ostvarena dobit u periodu od podnošenja prijave i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj primi poslednju isplatu podsticaja;

        ako za zaposlene strane radnike za koje ostvaruje podsticaje iskoristi pravo na olakšicu za umanjenje osnovice za strana lica (70% porez na zarade i 70% doprinosi PIO);

        ako u periodu posle 31.12.2023. godine smanji broj radnika na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Poslodavci koji izgube pravo na korišćenje
ovih sredstava moraju da vrate sredstva koja su primili, i to pun iznos
subvencija koje su primili po osnovu prijava za zaposlene radnike. Tu se
uračunava i zatezna kamata koja se obračunava od dana kada je isplaćen
podsticaj. Povraćaj sredstava uvećan za kamatu vrši se na namenski račun kod Uprave za trezor u roku od 5 dana od datuma kada je pravo izgubljeno.

Knjigovodstvena agencija Trgoservis pruža podršku kod pripreme dokumentacije za apliciranje za aktuelne podsticaje.

Javite se i zakažite sastanak.