Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Subvencija za samozapošljavanje 2023

Konkurs je raspisan 20.02.2023. od strane NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE  i trajaće do 10.04.2023.

Radi se o bespovratnim sredstvima namenjenim nezaposlenim licima a u svrhu osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač planira da u njemu bude u radnom odnosu.

Sredstva se dodeljuju jednokratno u visini 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. 

Uslov za konkurisanje

Uslov je da se nezaposlena osoba vodi u evidenciji NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE kao nezaposlena i da ima završenu obuku za razvoj preduzetništva. 
Pravo na subvenciju može da se ostvari i udruživanjem nezaposlenih
osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. 

Ukoliko se udruži više nezaposlenih, svako lice podnosi zahtev za ostvarivanje prava na subvenciju.

Pravo na subvencije ima lice koje je:

– prijavljeno kao nezaposleno u Nacionalnoj službi za zapošljavanje,

– završilo obuku za razvoj preduzetništva organizovanu od strane Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

– ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi,

– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa
propisima za dodelu državne pomoći. 

Pravo na subvenciju ne može da se ostvari ukoliko:

– delatnost nije na spisku delatnosti koje su u sastavu javnog poziva

          osoba sa invaliditetom koja po rešenju o invalidnosti ne može da obavlja zanimanje koje navodi,

     – ako je lice već koristilo subvencije za samozapošljavanje koje je delom ili u celosti finansirano od Nacionalne službe.

Zahtevi koji ne ispunjavaju navedene uslove neće biti razmatrani.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom da
podnese zahtev za dodelu subvencije.

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva

– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne
službe

– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe

 – dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potebno je
dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti
zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Datumi na priloženim dokazima koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom. Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Kako podneti zahtev

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj
jedinici Nacionalne službe koja vodi evidenciju o nezaposlenom licu, lično,
poštom ili elektronskim putem na propisanom obrascu koji se može dobiti u
svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili na linku ovde.

Donošenje odluke

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang liste, a nakon
provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva.

Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima
nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane
delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti posle
podnetog zahteva a pre donete odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije donosi direktor filijale Nacionalne
službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg
ovlasti direktor Nacionalne službe.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:

   fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,

      – fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod poreske uprave (obrazac REG),

      – fotokopija  kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

      – fotokopija / očitana lična karta podnosioca,

      – sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,

      – fotokopija / očitana lična karta žiranta.

 

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner. 

 Obaveze iz ugovora

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnik subvencije je dužan da:

      –  delatnost koju je naveo u zahtevu i za koju su mu odobrena sredstva obavlja kao osnovnu i izmiruje doprinose najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,

      – omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,

      – na zahtev nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza,

      – obavesti Nacionalnu službu o svim promenama  koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

 Pisali smo na temu otvaranja firme, možda vam baš sada takav tekst bude od pomoći, možete da ga pročitate OVDE.

Ukoliko odlučite da pokrenete svoj biznis, svakako prvi korak je da pronađete
knjigovođu. Na šta kod odabira knjigovođe da obratite pažnju pročitajte u
tekstu OVDE.

Knjigovodstvena agencijaTrgoservis preko 30 godina pomaže ljudima u
vođenju kvalitetnog i urednog poslovanja. Kontaktirajte nas, sa zadovoljstvom ćemo vas saslušati i dati vam prave informacije.